สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริวานนี้(3 ธ.ค.60) เวลา 17.01 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเดิมชื่อว่าโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2521 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง เพื่อรักษาระบบนิเวศ และเป็นแหล่งน้ำสำหรับให้ราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี


              
โอกาสนี้ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" และทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จิตอาสา เราทำความ ดีด้วยหัวใจ และราษฎรชาวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 9 ชนิด รวม 1 ล้านตัว ลงในอ่างเก็บน้ำฯ ด้วย


              
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการงานชลประทาน และงานโครงการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน ได้เริ่มทำการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2532 ต่อมา อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่มีอาณาเขตบางส่วนติดกับพื้นที่โครงการฯ ได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จึงชะลอการดำเนินโครงการฯ ต่อมาปี 2552 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้เริ่มโครงการต่อฯและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำว่า "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" อันมีความหมายว่า "อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
              
โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเขื่อนดิน สูง 32.75 เมตร กว้าง 9 เมตร ยาว 3,967.51เมตร เก็บกักน้ำได้ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 สามารถขยายพื้นที่ชลประทานได้ 111,300 ไร่ สำหรับหลังจากก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จในปี 2559 สามารถเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ทำให้ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีได้ทันที รวมทั้ง อ่างเก็บน้ำฯ แห่งนี้ ยังเริ่มทำการระบายน้ำลงลำน้ำเดิม เพื่อรักษาระบบนิเวศ และผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำปราจีนบุรี ตลอดจน ได้สนับสนุนอาชีพแก่ราษฎรบริเวณรอบโครงการ อาทิการมอบปัจจัยการผลิตทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง การฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เพื่อกำหนดกติกาและข้อตกลงในการทำประมง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเขตพื้นที่อุทยานโดยรอบ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืน

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV


ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved