สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ กับศาลจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 เวลา 17.34 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 กับศาลจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
    
ศาลอุทธรณ์ภาค 6 สร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พุทธศักราช 2532 และมีพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2542 โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี 2556 มีพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้งเขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอุทธรณ์ภาค ฉบับที่ 11 พุทธศักราช 2556 ให้ย้ายที่ตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 6 จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์จนถึงปัจจุบัน ส่วนศาลจังหวัดนครสวรรค์ตั้งขึ้นในปี 2441 เดิมชื่อ "ศาลมณฑลนครสวรรค์" ต่อมาในวันที่ 11 ธันวาคม 2452 ได้มีประกาศแก้ไขอำนาจของศาลมณฑล จึงเปลี่ยนชื่อเป็นศาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยอาคารที่ทำการศาลหลังใหม่นี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2556 ใช้เป็นที่ทำการของศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ เป็นอาคาร 5 ชั้น มีเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรม ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีศาลอุทธรณ์ภาค 6 มีเขตอำนาจครอบคลุม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี สำหรับศาลจังหวัดนครสวรรค์ มีเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดี ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ รวม 16 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอโกรกพระ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอชุมแสง อำเภอชุมตาบง อำเภอตากฟ้า อำเภอตาคลี อำเภอท่าตะโก อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอไพศาลี อำเภอพยุหะคีรี อำเภอแม่เปิน อำเภอแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว และอำเภอหนองบัว


 
ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจรักษาประชาชน

วันนี้มีผู้ป่วยมาขอรับบริการ 83 ราย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบทางเดินหายใจ และโรคตา
      
โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญเครื่องเขียนพระราชทานและกระปุกออมสินพระราชทานไปมอบให้นักเรียน 600 ชุด

นอกจากนี้ ยังมีขนมไทยพระราชทานมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , มติชน https://www.matichon.co.th/news/748999

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved