สมหวิง หนูศิริ จ.กระบี่ : ต้นแบบนักสู้แห่งทุ่งทับควาย..ยึดเศรษฐกิจพอเพียง

bhcfhgcb79aei6jb9h55j


ปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้จุดประกายบ้านทุ่งทับควาย ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ 1 อำเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้

โดยมี "สมหวิง หนูศิริ" เกษตรกรต้นแบบ หัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการจัดตั้งและเจ้าของศูนย์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ ใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของคนในชุมชนและต่างถิ่นที่สนใจรูปแบบการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดำเนินงานในลักษณะการทำเกษตรแบบผสมผสาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยปลูกปาล์มเป็นพืชหลัก มีพืชปลูกแซม

อาทิ ผักเหลียง พืชสมุนไพรและไม้ผล เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงวัว เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์และเพาะเห็ดฟาง โดยใช้วัสดุเพาะจากทะลายปาล์ม

 มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้ในแปลงร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

bhcfhgcb79aei6jb9h55j1

นอกจากนี้ ภายในสวนปาล์มยังพัฒนาฐานเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนรู้จำนวน 12 หลักสูตรและยังขยายศูนย์เครือข่ายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มอีก 3 ศูนย์

ได้แก่ ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนตำบลดินแดง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (กาแฟขี้ชะมด)

และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมดำเนินการ อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ศูนย์วิจัยปาล์มกระบี่ อ.ลำทับ อบต.ทุ่งไทรทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ โรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและมูลนิธิศุภนิมิต

สำหรับแนวทางพัฒนาที่ผ่านมา สมหวิง บอกว่า สามารถลดต้นทุนปาล์มน้ำมันจาก 3.2 บาทต่อกิโลกรัม เหลือ 2.8 บาท และเพิ่มผลผลิตจาก 3.2 ตันต่อไร่ต่อปี เป็น 3.5 ตันต่อไร่ต่อปี

มีพื้นที่เป้าหมายในการขยายผลประมาณ 49,263 ไร่ มีเกษตรกรได้รับอานิสงส์จากศูนย์แห่งนี้จำนวน 1,657 ราย มีการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการในการพัฒนาฐานเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เหมาะแก่การเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่

 นับเป็นเกษตรกรคนเก่งที่เป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ภาคการเกษตรของ จ.กระบี่ ต่อไป

bhcfhgcb79aei6jb9h55j2

………………………………………


ที่มา :  สุรัตน์ อัตตะ ใน คมชัดลึก

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved