สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม จ.เชียงใหม่

014st


พื้นที่ทุรกันดารตามขุนเขาภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมา ราษฎรต้องบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกินใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และทุกฤดูการเพาะปลูก เพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ซึ่งต้องเป็นไปแบบเลื่อนลอยสลับกันไปมาตามแต่ความสมบูรณ์ของพื้นที่ และจากการบุกรุกทำลายป่าไม้ดังกล่าว ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของพื้นที่ภาคเหนือ

a44


เมื่อนานเข้าก็ยังผลให้เกิดความแห้งแล้งในพื้นที่ สภาพแวดล้อมถูกทำลาย ราษฎรที่ประสบปัญหาอยู่แล้วก็ยิ่งได้รับปัญหาพอกพูนมากขึ้น การแก้ไขปัญหา จึงต้องอาศัยศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อน และอย่างมองเห็นปัญหาที่แท้จริง จากการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่สูงของประเทศมาอย่างยาวนานและแทบทุกพื้นที่ที่ทุรกันดารและประสบกับปัญหาดังกล่าวของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

sp28


พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยว ข้องร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาให้ราษฎรสามารถดำรงชีพอยู่ในพื้นที่ทำกินเดิมได้อย่างมีความสุข มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี มีความมั่นคงในชีวิตและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่า พึ่งพาและรักษาได้อย่างยั่งยืน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ จึงเกิดขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในประเทศและระดับนานาชาติว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของราษฎรได้

a43


ที่สำคัญยังเป็นการทำให้ราษฎร ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อซึมซับความรู้และเกิดทักษะ สำหรับนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมแบบยั่งยืน ดังที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ปัจจุบัน ได้กลายเป็นทั้งโรงเรียนอาชีพ และตลาดเพื่อการจำหน่ายผลผลิตของราษฎรในพื้นที่ ที่นี่มีการให้ความรู้แก่ราษฎร ในการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ โดยใช้พื้นที่อย่างจำกัด แต่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น พอเลี้ยงตนเองได้ บางครอบครัว ก็เหลือกินมีส่งจำหน่ายมีรายได้เสริมแบบเป็นกอบเป็นกำ

37_20120802124149.


พร้อมมีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ของการเพาะปลูก การแปรรูปและการขาย โดยไม่ต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางแต่ประการใด ผลผลิตจึงได้ราคาที่สูงกว่า แถมในรอบปีเมื่อมีการปันผลสมาชิกฯ ก็ได้รับอีกคำรบหนึ่ง

ขณะที่ผู้บริโภคในฐานะผู้ซื้อก็ไม่ต้องซื้อของแพง เช่นที่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เหมือนเมื่อครั้งก่อน โดยผลผลิตของที่แห่งนี้จะส่งจำหน่ายที่ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตร จ.เชียงใหม่

5421


ที่สำคัญในการดำเนินโครงการยังผลให้เกิดการยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า แถมทุกคนกลับมาร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าซึ่งเป็นป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำฝางที่มีห้วยเมืองงามเป็นลำห้วยหลักไหลหล่อเลี้ยงชุมชนบริเวณนี้มาช้านาน ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำกก สายน้ำสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่.

………………………………………


ที่มา : เดลินิวส์

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved