ศาลยกฟ้อง'อีริคสัน'ฟ้อง'ทีโอที' มีคำสั่งไม่ให้ผ่านประกวดราคา3จีศาลปกครองกลางยกฟ้อง "อีริคสัน" ฟ้อง "ทีโอที" มีคำสั่งไม่ให้ผ่านประกวดราคา 3 จี ชี้ขาดคุณสมบัติยื่นเอกสารเทคนิค ไม่ครบ

นายตรีทศ นิโครธางกูร ตุลาการศาลปกครองกลาง เจ้าของสำนวน และองค์คณะ มีพิพากษายกฟ้อง คดีหมายเลขดำ 314/2544 ที่บริษัทอีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นฟ้อง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้ถูกฟ้อง เรื่องหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีคณะกรรมการประกวดราคา ของ บมจ.ทีโอที ผู้ถูกฟ้อง ซึ่งได้ประกาศเชิญชวน ให้มีการเสนอราคาสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ( 3G ) มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ฟ้องในนามกิจการร่วมค้า อีริคสัน ไม่ผ่านคุณสมบัติคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารประกอบแค็ตตาล็อกสำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับเสาอากาศ (Antenna ) โดยผู้ฟ้องได้อุทธรณ์มติของคณะกรรมการประกวดราคา แต่ บมจ.ทีโอที ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่า อุทธรณ์หรือคำคัดค้านฟังไม่ขึ้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมการประกวดราคา
 จึงขอให้ศาล พิพากษาสั่ง คณะกรรมการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้อง ให้กิจการร่วมค้าอีริคสัน เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิเข้าเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ม.ค.54 และเพิกถอนมติคณะกรรมการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้อง ในโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยุคที่ 3 ตามหนังสือลงวันที่ 19 ม.ค.54 รวมทั้งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้อง ลงวันที่ 25 ม.ค.54     ศาลพิเคราะห์คำฟ้องและข้อกฎหมายแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้อง ยื่นซองประกวดราคาโดยไม่ได้จัดส่งแค็ตตาล็อกและเอกสารทางเทคนิค ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (TOR) ที่มี 5 รายการ ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการประกวดราคา จำเป็นต้องใช้ในการพิจารณาว่า ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผู้ฟ้องเสนอนั้น มีความเหมาะสมและถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่ การไม่มีเอกสารดังกล่าวย่อมทำให้คณะกรรมการประกวดราคาไม่อาจพิจารณาในประเด็นดังกล่าวได้ และต้องถือว่าผู้ฟ้องยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่ครบถ้วน และคณะกรรมการประกวดราคาไม่อาจอนุญาตหรือเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ เพราะจะขัดต่อข้อกำหนดทางพาณิชย์ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องกระทำการขัดต่อข้อกำหนด อาจถูกโต้แย้งจากผู้เสนอราคารายอื่นได้ว่า เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องที่กระทบต่อสิทธิในการเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องของผู้เสนอราคารายอื่น
 การที่คณะกรรมการประกวดราคา พิจารณาให้ผู้ฟ้อง ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นในการเสนอราคา จึงเป็นการดุลยพินิจที่มีเหตุผลรองรับและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ ตามคำสั่งเรื่องการพัสดุ และข้อกำหนด TOR แล้ว
 ส่วนที่ผู้ฟ้องอ้างว่า ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะผู้ถูกฟ้องไม่พิจารณาว่า บริษัท ล็อกซ์เลย์ ไวร์เลส จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการที่เป็นผลประโยชน์ขัดแย้งกันกับผู้ถูกฟ้องที่ต้องขาดคุณสมบัติด้วยนั้น ศาลเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงคณะกรรมการประกวดราคา ฯ ได้พิจารณากรณีของผู้ฟ้องเรื่องการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ส่วนกรณีบริษัท ล็อกซเลย์ ไวร์เลส ฯ คณะกรรมการประกวดราคา ฯ พิจารณาแล้วว่าไม่ใช่ผู้เสนอราคาที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ประกอบกิจการที่เป็นผลประโยชน์ขัดแย้งกับผู้ถูกฟ้อง ข้ออ้างของผู้ฟ้องประเด็นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อ'
ขอขอบคุณ bangkokbiznews

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved