ศูนย์ศก.พอเพียงบ้านบ่อซับน้ำ นครศรีฯ ยึดแนวพระราชดำริประยุกต์ใช้..ชีวิตหายจนตลอดชีพโดย...สุพิชฌาย์ รัตนะ

        ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบ่อซับน้ำ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนข้างเคียงรวมถึงเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ดูงานให้ประชาชนจังหวัดอื่นๆ

         นับแต่ “นายบุเรง ชิตมาลย์” เกษตรกรคนเก่งเป็นประธานศูนย์แห่งนี้ ยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเอง โดยใช้พื้นที่ 1 ไร่ ทำให้ชีวิตหายจนตลอดชีพ

         “บุเรง” บอกว่า จุดเริ่มจากพลิกผืนดิน 1 ไร่ แล้วนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรมาปรับใช้ในรูปของสวนสมรมภาคใต้ ด้วยปลูกพืชแซมยางพารา เช่น ผักเหมียง เลี้ยงสัตว์โดยใช้น้ำหมักเป็นอาหาร นำมูลสัตว์เป็นปุ๋ย ช่วยให้มีรายได้ควบคู่กับปลูกพืช 7ชั้นที่เกื้อกูลระหว่างกัน และเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีพ ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้พุ่มเตี้ย ไม้หน้าดิน ไม้ใต้ดิน-พืชหัวต่างๆ ไม้ผิวน้ำ และไม้เกาะเกี่ยว           “ชีวิตประจำวันกินอยู่กับสิ่งที่เพาะปลูกอยู่ในพื้นที่ 1 ไร่ พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวพืชผลและสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้ไปขายเป็นรายได้พร้อมๆ กับมอบให้กับเพื่อนบ้าน แทบไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากมีแต่รายรับเพิ่มเข้ามาเท่านั้น” นายบุเรง กล่าว

            มุมมองการมีชีวิตพอเพียงจาก 1 ครัวเรือนได้ขยายสู่ระดับชุมชน จนวันนี้ชุมชน ต.ขุนทะเล เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ร่วมเรียนรู้ เป็นเครือข่ายต่อยอดที่พัฒนาสู่คนรุ่นหลัง โดยยึดหลักคิด “เศรษฐกิจพอเพียงแบบขุนทะเล”

            โดยคนในชุมชนต่างร่วมคิด ร่วมพัฒนา ท้ายสุดเกิดการต่อยอดและพัฒนาเป็นกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มสินค้าทดแทนครัวเรือน กลุ่มเลี้ยงผึ้ง เป็นต้น

            วิถีพอเพียงที่ “บุเรง ชิตมาลย์” ได้ขับเคลื่อนทำให้ชุมชน ต.ขุนทะเล มีวิวัฒนาการการดำเนินชีวิตภายใต้วิถีเกษตรกรรมอย่างเด่นชัด จนเป็นแนวทางหนึ่งที่วางรากปักฐานให้คนในพื้นที่อยู่ดี มีสุข

            กระทั่งมีการนำเอาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพื้นที่แห่งนี้ ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ จนเกิดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง รวมถึงภูมิภาคอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ

--------------------

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved