วิถีชีวิต พอเพียง นางจรัศศรี อินทสุวรรณ พอเพียง แปรรูปผลไม้เป็นอาชีพเสริม จ.ชุมพร 

ตลอด 20 ปีที่นางจรัศศรี อินทสุวรรณ ได้นำความรู้มาถ่ายทอดต่อให้กับชาวบ้าน ทั้งการทำเกษตร การแปรรูปผลผลิต หรือการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านสิ่งเหล่านี้คืองานที่เธอรัก และมีความตั้งใจอยากจะทำ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยต้องการให้เกษตรกรทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอเลี้ยงดูครอบครัว ไม่มีหนี้สิน นี่คือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนของเกษตรกร

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved