ลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน

ขอขอบคุณ ภาพจาก http://www.ais5.org/krusopit/scout_thailand.htmlจากเรื่อง ตามหา 7 บุคคล ถวายงานใกล้ชิด : เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2537 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน ณ ค่ายอาสารักษาดินแดน ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์..........

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.60 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ค่ายพระรามหก กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน เป็นประธาน นำคณะลูกเสือชาวบ้านร่วมพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และทรงขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยมี ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน และลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , สำนักข่าวทีนิวส์ http://www.tnews.co.th/contents/337498


“ลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา”

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านฯ และกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะลูกเสือชาวบ้านจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๕,๑๖๖ คน

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ของคณะลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาคุณ  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและลูกเสือชาวบ้าน รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี และความจงรักภักดีของลูกเสือชาวบ้าน ในการปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้สถิตสถาพรอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

ลูกเสือชาวบ้าน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๕ เป็นต้นมา  ได้พระราชทานผ้าผูกคอ ห่วงสวมผ้าผูกคอ เข็มตราคณะลูกเสือแห่งชาติ บัตรประจำตัวและวุฒิบัตร ให้กับสมาชิกลูกเสือชาวบ้านที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรทุกคน

นอกจากนั้นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงประจำรุ่นให้กับลูกเสือชาวบ้าน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ เป็นต้นมา จำนวนกว่า ๔๔๐ ครั้ง รวมลูกเสือชาวบ้าน ๒๐,๕๓๑ รุ่น โดยในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน ๑๓๔ ครั้ง รวมลูกเสือชาวบ้าน ๑๐,๘๘๑ รุ่น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อองค์กรลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือชาวบ้านเป็นองค์กรภาคประชาชนขนาดใหญ่

ปัจจุบันมีสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศกว่า ๗ ล้านคน โดยลูกเสือชาวบ้านมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการยึดมั่น เทิดทูน และดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแกนกลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี โดยใช้กระบวนการลูกเสือชาวบ้านซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้ลูกเสือชาวบ้านเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมุ่งสร้างสรรค์สังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศต่อไป

ที่มา : สำนักข่าวทีนิวส์ http://www.tnews.co.th/contents/337498

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved