สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561          วันที่ 9 มกราคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า

       "   บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมาย ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา.     เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

                    พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
                    วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุุทธศักราช ๒๕๖๐   "

         ...

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวัง ขอให้พระราชทานความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

เพื่ออัญเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 

 ขอบคุณ แนวหน้า http://www.naewna.com/local/313224

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved