“ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯวานนี้ 14พ.ค.2561 เวลา 16.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนรวม 8 ยุทธศาสตร์ อาทิ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ซึ่งระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 9 พฤษภาคม 2561พบการเกิดโรคในพื้นที่ 48 จังหวัด 900 ตัวอย่าง พบสูงสุดในจังหวัดสุรินทร์ ชนิดสัตว์ที่ตรวจพบโรคฯ ได้แก่ สุนัข โค แมว ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการไปแล้วกว่า 5 ล้านตัว ผ่าตัดทำหมัน 184,620 ตัว ทั้งนี้ การสร้างสถานพักพิงสุนัขและแมวตามธรรมชาติต้นแบบที่จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่ 1 ไร่ รองรับสุนัขได้ 300 ตัว อยู่ระหว่างดำเนินการ, ส่วนการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ นำร่องใน 5 ศูนย์ มีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี ดำเนินงานแล้วอย่างเป็นระบบ นำสุนัขจรจัดเข้าฝึกเรียนรู้ 53 ตัว ส่วนศูนย์พักพิงสุนัขนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างแล้วร้อยละ 77.67 บนพื้นที่ 30 ไร่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง ส่วนอีก 4 ศูนย์อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ, สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2561 มีผู้เสียชีวิต 8 ราย จาก 8 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ตรัง พัทลุง สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และหนองคายโดยผู้เสียชีวิตรับเชื้อจากสุนัข 7 ราย และแมว 1 ราย เป็นสัตว์ที่มีเจ้าของร้อยละ 75 และไม่มีเจ้าของร้อยละ 25 ผู้เสียชีวิตทุกรายไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ซึ่งปี 2561 มีผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ามารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 171,946 ราย ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งให้วัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติทุกราย เพิ่มการสื่อสารให้ประชาชน เพื่อป้องกันการถูกสุนัขกัดในชุมชน จัดทำแผนบริหารจัดการสำรองวัคซีนคงคลังเพื่อให้มีใช้เพียงพอและทั่วถึง

 

ขอขอบคุณ

Ch7 https://goo.gl/xB7sAR

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved