พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

      เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.40 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ที่นั่ง ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

      ในการนี้ทรงเข้าสักการะ พระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 บริเวณลานหน้าพระตำหนักเทา วังสวนบ้านแก้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดให้การรับเสด็จ

        จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเข้าบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และกราบทูลเชิญบรรยายพิเศษ พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้ตามอัธยาศัย และเข้ารับมอบประทานหนังสือที่ระลึกจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

        การบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในครั้งนี้ เกี่ยวกับบทบาทสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แบ่งออกเป็น 5 ส่วน

        ส่วนที่ 1 เรื่องสถานการณ์โลกในปัจจุบันเกี่ยวกับอาชญากรรม

        ส่วนที่ 2 การแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติผ่านกลไก UN

        ส่วนที่ 3 บทบาทของประเทศไทยในเวที UN เพื่อร่วมแก้ปัญหาอาชญากรรมในระดับระหว่างประเทศ

        ส่วนที่ 4 ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนา โดยมีบริบทที่สำคัญคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN หรือ SDGs

        ส่วนที่ 5 แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

        พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามประเด็นต่างๆและทรงตอบคำถามด้วยพระองค์เอง

        จากนั้นเสด็จกลับโดยรถพระที่นั่งในเวลา 16.00 น.ขอขอบคุณ FB_เลขานุการอธิการบดี มรรพ. และ เพจ เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha ต้องการติดตาม คลิกที่นี่ 

 

 

 

ที่มา https://aec-tv-online2.com/?p=104263

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved