พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุม CND สมัยที่ 60 ณ กรุงเวียนนา


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ ซีเอ็นดี(CND) สมัยที่ 60 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี, นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้แทนไทย เฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น เสด็จไปยังห้องประชุมแพลนนารี(Plenary Hall) อาคารเอ็ม ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ ซีเอ็นดี(CND) สมัยที่ 60 ซึ่งเป็นการประชุมในกรอบสหประชาชาติ โดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นโอดีซี(UNODC) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคมนี้

เพื่อให้ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการฯ, ประเทศสมาชิกสหประชาชาติอื่นๆ, ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก, สหภาพยุโรป, กลุ่มประเทศแอฟริกา, กลุ่มประเทศละตินอเมริกาและแคริบเบียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติ รวมทั้งผู้แทนภาควิชาการและภาคประชาสังคม ได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโลกอย่างสมดุลและบูรณาการ โดยการประชุมฯปีนี้ เน้นการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศและการปฏิบัติตามปฏิญญาทางการเมือง และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านปัญหายาเสพติดที่ครอบคลุมทั้งด้านการลดอุปสงค์และอุปทานยาเสพติด

รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานตามเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ในปีคริสตศักราช 2016 นอกจากนี้ มีการประชุม Youth Forum, การประชุมทวิภาคีหรือพหุภาคี และกิจกรรมคู่ขนานด้วยโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทูตสันถวไมตรีของยูเอ็นโอดีซี มีพระดำรัสเกี่ยวกับการหาหนทางเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยคำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอย่างแท้จริงของผู้คนในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ ทรงยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนาทางเลือกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความสำคัญต่อสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรชาวไทยภูเขา ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอันห่างไกลเวลา 16.43 น. เสด็จไปยังห้องผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นโอดีซี ประทานพระวโรกาสให้ นายยูริ เฟโดทอฟ(Mr.Yuri Fedotov) ผู้อำนวยการบริหารฯ เฝ้าถวายประกาศนียบัตร สำหรับตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

โอกาสนี้ มีพระปฏิสันถารกับ นายยูริ เฟโดทอฟ และผู้บริหารของยูเอ็นโอดีซี เกี่ยวกับแนวทางในการที่จะทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะทูตสันถวไมตรีดังกล่าวด้วย

จากนั้น เสด็จไปยังบริเวณโรทุนด้าฮอล์(Rotunda Hall) ทรงเปิด "นิทรรศการพิเศษ เพื่อนำเสนอกระบวนการพัฒนาทางเลือกในบริบทของประเทศไทย เพื่อถวายเป็นราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดชรัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะผู้แทนไทย เฝ้ารับเสด็จ สำหรับนิทรรศการนี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม จัดขึ้นในระหว่างสมัยการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ สมัยที่ 60 ภายใต้แนวความคิดที่ว่าการพัฒนาทางเลือก อันเป็นแนวทางที่สหประชาชาติรับรอง และยูเอ็นโอดีซี ได้ส่งเสริมให้นานาประเทศนำไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดนั้น มีจุดเริ่มต้นขึ้นมาจากบริบทของประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา ทดแทนการปลูกฝิ่น จนเกิดเป็น "โครงการหลวง" ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความสำเร็จในการผลักดันให้สหประชาชาติรับรอง "หลักการพัฒนาทางเลือกของสหประชาชาติ" ส่งเสริมให้ประเทศต่างๆนำไปปฏิบัติ เพื่อลดอุปทานยาเสพติดโลกอย่างยั่งยืน

 โดยแบ่งพื้นที่นิทรรศการเป็น 4 ส่วน ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์แห่งความสุข : จากศาสตร์ของพระราชา...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อให้ประชาคมโลกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ในแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงริเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2489 ทรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาอันเป็นพื้นฐานของความยากจน

โดยเพิ่มทางเลือกในการทำมาหากิน ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งด้านการจัดการแหล่งน้ำ การสาธารณสุข และการศึกษา ประกอบด้วย ความท้าทายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนำการพัฒนาทางเลือกมาใช้, การนำการพัฒนาทางเลือกที่พัฒนาในประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศ, ความสำเร็จในการพัฒนาทางเลือก และผลผลิตจากการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ และเส้นทางการพัฒนาจากหนึ่งคนสร้างแรงบันดาลใจให้คนนับล้าน

ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , เพจ เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved