พระองค์ภาฯ เจ้าหญิงผู้ทรงปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ ทั้งที่ภารกิจมากมาย ยังทรงปฏิบัติกรรมฐานได้ถึง ๘ ชม.!!!


ความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งจักรีวงศ์กับพระสุปฏิปันโนนั้นมีปรากฏให้เห็นเสมอมามิได้ขาด  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทุกพระองค์ นอกจากจะทรง "ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา" แล้ว

หลายพระองค์ยังทรงศึกษาธรรมะ ทรงเป็นศิษย์ของพระวิปัสสนาจารย์ ทรงปฏิบัติภาวนากรรมฐาน อีกด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ก็ทรงเป็นเจ้าหญิงที่ทรงปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ


(ภาพประกอบข่าวจาก สำนักข่าวทีนิวส์ http://www.tnews.co.th/contents/y/305067)


ล่าสุด วันที่ 10 มีนาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงปฏิบัติธรรมที่วัดป่าอารยวังสาราม (ธ) ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยเมื่อเสด็จถึงวัดประมาณหกโมงเย็น พระองค์ได้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงถวายเครื่องสักการบูชาพระวิปัสสานาจารย์ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส)  ทรงสมาทานศีล ทรงรับพระกรรมฐาน

จนสิ้นสุดการภาวนา พระอาจารย์ฯได้ถวายอนุโมทนา ทรงหลั่งทักษิโณทก ทรงกราบลา และได้ทรงเสด็จกลับในเวลาประมาณตีสอง  เวลาที่พระองค์ภาฯได้ทรงปฏิบัติพระกรรมฐานในวันนั้น นับรวมได้ถึง 8 ชม. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนพระทัย ความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธองค์สั่งสอนเอาไว้อย่างจริงจัง

แม้จะทรงมีภารกิจมากมายรวมถึงทรงเป็นทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของอาเซียนซึ่งเป็นตำแหน่งที่สหประชาชาติถวายให้พระองค์ แต่ทุกครั้งที่ทรงมีเวลาก็มักทรงปลีกพระองค์มาปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดดังที่พระสหายของพระองค์ "คุณปิ๋ม" พัณธิร์ตา พรพรหมชัย  ได้เล่าให้ฟังว่า จะตามพระองค์ภาฯไปปฏิบัติธรรมด้วยกันทุกปีที่วัดใหม่สันติ จ.นครราชสีมา

"...ทรงเป็นแบบอย่างพุทธศาสนิกชนรุ่นใหม่ได้อย่างดีมาก ขณะที่ทรงนั่งสมาธิเรานั่งอยู่ด้านหลังแอบมองท่านตลอด ทรงนั่งสมาธิได้สง่างามมาก ทรงขยับพระวรกายน้อยมาก  ก่อนบรรทมท่านทรงชวนสวดมนต์ข้ามปี ทรงสวดทำนองได้ไพเราะมาก และช่วงถวายสังฆทานจะทรงเรียกพระสหายไปร่วมถวายด้วย หรือเวลาที่จะทรงกรวดน้ำ ก็จะทรงหันมาเรียกพระสหายให้มาจับพระหัตถ์ต่อๆ กัน อย่างไม่ถือพระองค์"(1)

พระองค์ภาฯ ได้ทรงปฏิบัติธรรมและรับพระกรรมฐานจากพระอาจารย์อารยวังโสมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้ว ดังที่พระองค์ภาฯได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อร่วมในพิธี "สวดและบริกรรมพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย" ซึ่งนำสวดโดย พระอาจารย์อารยวังโส ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551 ที่วัดพระแก้ว ซึ่งในครั้งนั้นได้มีผู้ร่วมปฏิบัติกับพระองค์ได้เล่าถึงการปฏิบัติธรรมในครั้งนั้นว่า

"มีคนมาร่วมงานกับคับคั่งหนาแน่นไปถึงวัดพระแก้วเวลาประมาณ 6.30 น. คนเต็มพระอุโบสถแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังกำลังจัดสถานที่ จึงทราบว่า พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ร่วมการสวดพระปริตรครั้งนี้ด้วย

เวลา 7.30 น. หลวงพ่อเข้าประจำอาสนะ และให้ทุกคนสำรวมจิตโดยการนั่งสมาธิ

เวลา 8.00 น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จมาถึงพระอุโบสถ ทรงมีพระจริยวัตรงดงามมากค่ะ ทรงถอดฉลองพระบาทก่อนเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงถวายพุ่มดอกไม้บูชาพระอาจารย์อารยะวังโส จากนั้นทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูอยู่บนพื้นพระอุโบสถ


หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโสได้นำคณะศรัทธาสาธุชน กราบบูชาพระรัตนตรัย และขอขมาพระรัตนตรัย

พระเจ้าหลานเธอฯทรงอาราธนาพระปริตต์ แล้วคุณฐานปนา รักติประกร ข้าราชการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สวดอัญเชิญเทวดาด้วยทำนองสรภัญญะ ไพเราะมากๆ ค่ะ

หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโสและพระสงฆ์สวดพระปริตต์ และ พาหุง ใช้เวลาสวดประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นหลวงพ่อกล่าวนำอธิษฐานจิตเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินไทย แผ่เมตตา และสวดมหาชยปากาโร เป็นเสร็จพิธี

พระเจ้าหลานเธอฯ กราบพระรัตนตรัยและพระสงฆ์จากนั้นเสด็จพระดำเนินกลับพระเจ้าหลานเธอฯ ทรงพระสิริโฉมผุดผ่องมากๆ เปี่ยมด้วยพระบุญญาบารมี ทรงได้รับพระกัมมัฏฐานจากหลวงพ่อพระอารยวังโส และได้ทรงปฏิบัติกัมมัฏฐาน เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติทรงเรียนสอบถามเป็นการส่วนพระองค์อยู่เนืองๆ" (2)

นอกจากทรงปฏิบัติธรรมแล้ว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยภา ทรงให้ความเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ พระเกจิผู้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านด้วย ดังเช่นในวันที่ 24 ม.ค. 2558 ที่พระองค์ทรงเสด็จไปยัง วัดหน้าต่างนอก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงหล่อหัวใจจำลอง หลวงพ่อจง และทรงวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์สถาน "หลวงพ่อจง พุทฺธสโร" เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาคุณธรรมอันสูงส่งของหลวงพ่อจง พุทฺธสโร ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาส และเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงมากในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีจริยวัตรงดงามและมีวิชาบารมี เป็นที่นับถือของเหล่าทหารและประชาชนในสมัยนั้น (3)ดังที่เพจ "เรารัก พระองค์ภา"  ได้โพสต์ข้อความว่า "พระองค์ภาผู้ทรงมั่นคงในการพระกุศล" (7 ธันวาคม 2559)

.....พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ทรงปฏิบัติพระองค์เรียบง่าย หลายๆท่านที่เคยเฝ้ารับ เสด็จคงจะรู้อยู่เต็มแจ้งในข้อนี้ดีอยู่เช่นกัน

.....พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิติยาภา ทรงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ทรงมั่นบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสต่างๆ เช่นวันคล้ายวันประสูติ

.....หรือ เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ตามพระอารามหลวง ต่าง ๆ.....เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญกุศล

หรือ เสด็จไปทรงปฏิบัติธรรม

.....ทรงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ตามที่สมควร

.....ทรงรับวัด โครงการอันเกี่ยวเนื่องของพระพุทธศาสนา

.....อันจะส่งประโยชน์แก่ประชาชนก็จะทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ เพื่อที่จะยังประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


สกู๊ปพิเศษ : ดร.เวทิน ชาติกุล และ ทีมข่าวปัญญาญาน ทีนิวส์ เรียบเรียง

อ้างอิงจาก

(1) http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=05-2013&date=31&group=193&gblog=294

(2) http://larndham.net/...ic=32279&st=42)

(3) http://welovethaiking.com/blog/พระองค์ภาฯ-ทรงหล่อหัวใจ/

(4) เพจ เรารัก พระองค์ภา


(หลวงพ่ออารยะวังโส)


.....................................


ที่มา : สำนักข่าวทีนิวส์ http://www.tnews.co.th/contents/y/305067

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved