สมเด็จพระบรมราชินีนาถ..พระผู้ทรงชุบชีวิต..หลุดหนี้สิน


เสกสรร  สิทธาคม


ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีของดีที่บรรพชนสร้างสรรค์ไว้ได้รับการสืบทอดมาอวดความดีงามหรือความเป็นเอกลักษณ์ไทยต่อชาวโลกหลายสิ่งหลายอย่าง เป็นเครื่องแสดงถึงภูมิปัญญาแสดงให้ปรากฏว่ามีความเจริญงอกงามทางด้านวิถีชีวิตมากมายมหาศาล ไม่เป็นลองประเทศที่เรียกตัวเองว่าอารยะเลยแม้แต่น้อย

อย่างหนึ่งที่กำลังจะบอกคนไทยให้หันมาภาคภูมิใจ  ได้ระลึกถึงบรรพชนไทยให้ความสำคัญกับมรดกตกทอดจนเป็นเอกลักษณ์เป็นผลผลิตสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้สืบสานงานจนถูกยกย่องให้เป็นผู้มีฝีไม้ลายมือผลิตงานดังกล่าวออกมางานทอผ้าที่เป็นทั้งเพื่อใช้เองและเป็นอาชีพ  สร้างรายได้นั่นเองครับ ไม่ว่าจะทอผ้าฝ้าย หรือผ้าไหมก็ตามวันนี้เรียกงาน “ศิลปหัตถกรรม” พี่น้องไทยเราทุกภูมิภาค

เกือบจะเรียกว่าทุกพื้นถิ่น ได้รับมรดกฝีมือการทอผ้ามาจากปู่ย่าตายายสายต้นตระกูล  ฝีมือของแต่ละพื้นถิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่บ่งชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามโดยวิถีแห่งคุณธรรมจริยธรรม

มรดกอันเป็นเอกลักษณ์ไทยที่หลายชาติหลายภาษาไม่มีอย่างเรา  หรือที่ทำให้เราก็ไม่ด้อยไปกว่าชาติใดในโลก 

แล้วที่ทำให้คนไทยภาคภูมิใจกับมรดกของเราเป็นอย่างยิ่งก็เพราะสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเห็นคุณค่าวิถีการทอผ้าของไทยเรา

ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทุกหนแห่ง  สิ่งหนึ่งทรงสนพระราชหฤทัย คือผ้าทอ 

ก็จะทรงชื่นชมราษฎรของพระองค์ที่รักษาสืบสานมรดกฝีมือแห่งบรรพชนนี้  ทรงส่งเสริมสนับสนุนและทรงนำเผยแพร่ด้วยพระองค์เองให้คนทั่วโลกได้ยอมรับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยในฐานะงานที่เป็นอาชีพได้ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมทั้งวิชาการ  การตลาด  เป็นศูนย์รับซื้องานของชาวบ้าน  อันนำไปสู่การสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้

อย่างน้อยที่สุดก็อาชีพเสริม  มีรายได้เสริม  พอที่จะมีงานมีอาชีพมีรายได้ย่อมสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้มีทางเลือกที่จะอยู่ท้องถิ่นไม่ต้องดิ้นรนไปทำงานที่อื่น 

สำคัญเหนืออื่นใด คือ การเป็นกำลังสืบสานเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่โลกภายนอกโดยกระบวนการเชิงธุรกิจควบคู่กันไปนางเอือม  แยบดี หรือวันนี้ใครต่อใครเรียก ครูเอือม แล้ว เพราะได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่น 3 ประจำปี 2546 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม(ทอผ้า) โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ครูเอือมวันนี้วัย 58 ปี อยู่บ้านเขวา ตำบลเขวา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เอกลักษณ์ผ้าทอมือของครู คือ ผ้าไหมในรูปแบบต่างๆ ที่ใครต่อใครสนใจเรื่องผ้าทอจะรู้ว่านี่เป็นฝีมือ  เป็นลายเอกลักษณ์ของพื้นบ้านย่านนี้ ที่แตกต่างไปจากพื้นถิ่นอื่น  แต่ฝีมือเยี่ยมๆ พอกัน

ผมเป็นคนไม่รู้เรื่องผ้าทอ  ไม่รู้ว่าลายไหนเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นใด  ก็คงยกตัวอย่างได้ตามที่ครูเอือมบอก  ผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งคือ “ผ้าอัมปรม”  ผมเดาว่าน่าจะเป็นภาษากวยหรือเขมรถามความหมายจากครูบอกว่าน่าจะหมายถึง “มัดหมี่ทอยืน” นั่นเอง แล้วก็มีผ้าสมอ ผ้าโสร่ง  ผ้าอันลุยซึม(ก็ไม่รู้อีก) ผ้าหางกระรอก(หลายท่านคงรู้จัก) คราวนี้ก็พัฒนาลายจากลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์รักษาไว้แล้วครูทำจนชำนาญแล้วก็ฝึกทอผ้ามัดหมี่หน้านาง ลายนาค ลายผีเสื้อลายนกยูง แล้วก็ใครสั่งทอลายใดทอได้หมด

“ต่อมาได้คิดค้นพัฒนาวิธีการทอผ้าขึ้นเรื่อยๆ  เช่น ฝึกทอผ้ายกดอก 4 ตะกอ เรื่อยไป 9 ตะกอจนถึง 15 ตะกอ” ครูเอือมเล่า    ครูบอกว่าพื้นฐานความรู้ดั้งเดิมจบแค่ป.4  เพราะช่วงเวลานั้นการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลถึงบ้านเขวายังแทบไม่มีใครรู้เลยว่าจบ ป.4  แล้วเรียนต่อยังไง  ยิ่งครอบครัวใดยากจน แน่นอนที่สุดเรียนจบป.4 แล้วต้องไปเป็นแรงงานให้ครอบครัวคือทำนา

แต่เพราะครูขยัน ได้เห็นการทอผ้าของพ่อแม่แล้วก็บ้านข้างเคียงทำให้ซึมซับและสนใจ

จนอายุ  13 จึงอยากฝึกเพราะรู้สึกว่าทำนาเหนื่อยหนัก จึงเริ่มเรียนทอผ้าจริงๆจังๆ ผ้าทอจะต้องมีการย้อมคู่กันไปก็ได้เรียนรู้เรื่องย้อม วัสดุที่ใช้ย้อมก็จากธรรมชาติเปลือกไม้ ดอกไม้ใบไม้ แก่นไม้ แล้วก็เรียนรู้ทดลองพัฒนาจนชำนาญ มีองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการทดลองฝึกฝนของตัวเอง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยผ่านพื้นฐานมาจากภูมิปัญญาของบรรพชนนั่นเอง

สิ่งสำคัญที่สุดที่ครูเอือมย้ำคือการเป็นคนบ้านนอกดีตรงที่ถูกปลูกฝังหล่อหลอมด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม เช่น ขยัน  อดทน  อดออม  กตัญญูกตเวที  พึ่งพาสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน


ครูบอกว่าที่สุดแนวคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย  มาเป็นอันเดียวกับหลักการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  จึงได้น้อมนำเอามาเป็นหลักใช้ในชีวิตทุกวันนี้  ลูกๆที่เรียนจบมามาช่วยทำผ้าต่อก็ปลูกฝังให้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยเฉพาะไม่ให้ตั้งอยู่ในความโลภ  อย่าใช้อบายมุขแก้ปัญหา

 “ที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอีกก็คือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงให้ความสำคัญผ้าทอไทย  ทรงส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ทรงให้พวกเรารักษาสืบสานไว้

แล้วก็ยังเป็นบุญเป็นสิริมงคลในชีวิตคือพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรผ้าไหมของบ้านเขวาที่ครูเป็นคนทอ  ครั้งเสด็จฯมายังจังหวัดสุรินทร์เมื่อปี 2537  โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพระองค์โสมฯ เสด็จฯ ด้วยในคราวนั้น  ก็ได้ทอดพระเนตรเช่นกัน” ครูกล่าวสีหน้าภาคภูมิใจครูเป็นแบบอย่างของคนในท้องถิ่น  คนไทยทั้งประเทศก็เอาอย่างได้โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนพร้อมให้ความรู้ถ่ายทอดวิถีดังกล่าวแก่ทุกคนที่สนใจได้รับการยกย่องเชิดชูจากหลายหน่วยงาน  ผ้าชนะการประกวดหลายแห่ง  ได้รับการมอบปริญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ได้รับประกาศยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่น 3 ปี 2546  และได้รับพระราชทานเครื่องราชดิเรกคุณาภรณ์เป็นเกียรติยศและสิริมงคลแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

จากความยากจนต้นทุนของครอบครัว  บวกหนี้ที่มีในช่วงชีวิตหนึ่งเพราะวิชาทอผ้าไหม  ภูมิปัญญาของบรรพชนที่ทิ้งไว้ให้วันนี้ไม่มีหนี้และมีกินมีเก็บมีแบ่งปันมีความสุขอย่างยั่งยืนแล้ว.


………………………..


ที่มา : สยามรัฐ


คุณครู เอือม แยบดี และครอบครัว


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved