พระราชทานที่ดินหุบกะพง จ.เพชรบุรี กว่า 12,000 ไร่ ให้ราษฎรทำกิน-อยู่อาศัย-ปลูกพืช เพิ่มรายได้

king9


หน่อไม้ฝรั่งที่หุบกะพง จ.เพชรบุรี โดยเฉพาะการปลูกในช่วงแล้ง โดยใช้ระบบสปริงเกลอร์รดน้ำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นของดินที่ปลูก มีการกำจัดวัชพืชภายในแปลง โดยถอนต้นที่แก่และแห้งเฉาทิ้ง

โครงการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เกิดขึ้นด้วยดำริของ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ที่ประสงค์ให้ศูนย์ ฯ ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในพื้นที่บริเวณศูนย์สาธิต ฯ เนื้อที่ 3 ไร่

โดยใช้ระบบน้ำหยด เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่

และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองซึ่งศูนย์ ฯ ได้ดำเนินการ ในพื้นที่ 1.5 ไร่ ในรูปแบบที่ถูกหลักวิชาการ

นับตั้งแต่การเตรียมต้นพันธุ์ การเตรียม ดิน และการปลูก

ตลอดถึงการบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะการปลูกในช่วงแล้ง โดยใช้ระบบสปริงเกลอร์รดน้ำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชื้นของดินที่ปลูก มีการกำจัดวัชพืชภายในแปลง

โดยถอนต้นที่แก่และแห้งเฉาทิ้ง แล้วปล่อยหน่อให้โต เพื่อทดแทนต้นเก่าให้คงเหลือต้นหลักไว้ประมาณ 4-5 ต้น

ใช้วิธีพรวนดินข้างโคนต้น เพื่อให้หน่อที่ขึ้นมาใหม่ไม่บิดงอ

ควบคู่กับการกำจัดต้นแห้วหมูในแปลง

ใส่ปุ๋ยหมักในร่องแปลงเพื่อบำรุงดินและเป็นอาหารของหน่อไม้ฝรั่งและตลอดมา มีเกษตรกรเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานและนำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จหลายราย

หนึ่งในนั้นก็คือ นางขวัญเรือน คล่องแคล่ว เกษตรกรขยายผล

ที่ปัจจุบันแปลงปลูกได้เป็นสถานีเรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

สำหรับการเรียนรู้และศึกษาดูงานของประชาชนโดยทั่วไป


นางขวัญเรือน คล่องแคล่ว เล่าให้ฟังว่าในการปลูกนั้นขั้นต้นจะเพาะต้นกล้าด้วยการไถและเกรดดินให้สม่ำเสมอทำให้ดินร่วนซุย

แล้วยกร่องเหมือนแปลงผักทั่วไป โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน และรดจุลินทรีย์น้ำให้ทั่ว

เมล็ดก่อนปลูกจะนำไปแช่น้ำจุลินทรีย์ (EM) อัตราส่วน 1:1000 ประมาณ 2 ชั่วโมง

จึงนำไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้โดยโรยเมล็ดและใช้ดินที่ผสมแล้วกลบราดน้ำแล้วคลุมด้วยฟาง ประมาณ 10-15 วัน จะมีต้นกล้าขึ้น

เมื่ออายุได้ 18-25 วัน ต้นกล้าจะงอกขึ้นมาก็รดด้วยจุลินทรีย์น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

และรดน้ำปกติทุกวัน ก็นำลงปลูกในแปลง

การปลูกมีระยะต้นห่างกันประมาณ 5 ซม. จากนั้นก็รดน้ำทุกวันเช้าเย็นเมื่อหน่อโผล่ออกมา ประมาณ 25 เซนติเมตร ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

หลังจาก เก็บเกี่ยวต้องนำหน่อไม้ฝรั่งเข้าร่มทันที นำมาล้างน้ำให้สะอาดและตัดตามขนาดมาตรฐานที่ตลาดรับซื้อ คือ 25 เซนติเมตร

แล้วนำมามัดแล้วส่งให้กับผู้รับซื้อซึ่งจะเดินมาซื้อถึงแปลงปลูก

หลังจากเก็บเกี่ยวจะทำการพักต้นเป็นเวลา 1 เดือน เช่น เก็บ 2 เดือน พักต้น 1 เดือน

ในแต่ละปี จะเก็บหน่อได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 เดือน ในช่วงที่มีการพักต้น จะทำการตัดกิ่งต้นแม่เดิมออก ปล่อยให้หน่อใหม่เจริญเติบโตขึ้นมา พรวนดินใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่แกลบและฟางทับบนหน้าดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น

โดยหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรหุบกะพง ปัจจุบันทั้งหมดจะส่งไปจำหน่ายที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีทางด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เป็นโครงการที่ราษฎรได้รับพระเมตตาจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ (รัชกาลที่ ๙)

ที่พระองค์ได้พระราชทานที่ดิน บริเวณหุบกะพง จำนวน 3 ฉบับ รวมพื้นที่ประมาณ 12,000 กว่าไร่

ให้ราษฎรไม่มีที่ดินทำกิน ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อการทำกินและอยู่อาศัย

พระองค์ได้พระราชทานทะเบียน ให้กับผู้แทนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง

ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง รับเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการนี้ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องกันมาจวบจนทุกวันนี้

นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงที่ทำให้เกษตรกรในบริเวณพื้นที่หุบกะพง ได้มีการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกต้อง

และมีการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่

ซึ่งแต่เดิมหุบกะพงมีความแห้งแล้งมาก

การที่จะมีศูนย์สาธิตเพื่อให้มีการปลูกพืชที่ถูกต้อง มีการพัฒนาพื้นที่ที่ถูกต้อง

แล้วก็การพัฒนาพันธุ์ ไม่ว่าจะเรื่องของการทำแปลงทดลอง หรือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ ศูนย์สาธิต

ให้กับเกษตรกร ได้มาเรียนรู้ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะสามารถทำให้เกษตรกรดำรงอยู่ในพื้นที่และมีการทำการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนได้

อันนี้เป็นประโยชน์อย่างสูงของศูนย์สาธิต”  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.

........................................................


ที่มา : เดลินิวส์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved