พระผู้ทรงส่งมอบแรงดลใจให้ประชา


พ ร ะ ผู้ ท ร ง ส่ ง ม อ บ แ ร ง ด ล ใ จ ใ ห้ ป ร ะ ช า


.

“แรงดลใจ” เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเมื่อชีวิตเข้าสู่วิกฤติ และหากทางออกไม่ได้

.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เป็นผู้ที่ทรงส่งมอบแรงดลใจให้พวกเรามาเป็นเวลายาวนาน แรงดลใจที่พระองค์ทรงมอบให้พวกเรา ทำให้เราหลายคนกลับเข้าสู่ชีวิตปกติได้ และจากชีวิตปกตินั้น หลายคนได้นำแรงดลใจจากพระองค์เดินไปข้างหน้า และสร้างความสำเร็จให้สังคมและตนเองได้

.

พลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงส่งให้ประชาชนของพระองค์คือพลังที่ยิ่งใหญ่ เพราะการสร้างแรงดลใจไม่ใช่เป็นการสร้าง “ความหลง” ให้เกิดพลังชั่วคราวที่เคลื่อนที่ไป แต่พลังที่พ่อหลวงส่งให้เรา เป็นพลังที่มั่นคง ถาวร และยั่งยืน

.

พ่อหลวงของเราทำให้เรามีพลังและแรงดลใจ ก็เพราะท่านทรงมอบและแสดงให้เรารับรู้และรู้สึกได้ถึง “ความเท่าเทียม” และท่านทรงบอก “แนวทาง” ให้เรามี “ทางเลือก” ของชีวิต ท่านเป็นผู้มอบให้ซึ่ง “ความหวัง” และทรง “ทำให้ดู” จนเป็นที่ประจักษ์ และพระองค์ทรง “รักเราเหลือเกิน” ความรักที่เป็นอนันต์และนิรันดร ที่เราสัมผัสได้

.

พ่อหลวงของเราอาจจะมิได้เป็นเทพบนท้องฟ้าหรือเทวดาจากฟากฟ้า แต่เราก็รักและเชื่อมั่นในพ่อหลวงของเราอย่างยิ่ง เพราะว่าพ่อหลวงของเราทรงเป็นมนุษย์ที่ทำความดีไว้มากมาย มีวินัยที่ดีเยี่ยม มีความขยันที่เป็นตัวอย่าง มีความรักและความรับผิดชอบจนเป็นที่ประจักษ์จนไม่ต้องพิสูจน์ และทำให้พวกเราทั้งผองมี “แรงดลใจ” ที่จะทำดีตามรอยพระบาท ตราบชั่วชีวิตจะสิ้นไป

.

พ่อหลวงจากเราสู่สรวงสวรรค์แล้ว แม้จะพยายามทำใจว่าเป็นเรื่องของวงจรชีวิตที่ต้องเกิดขึ้น แต่ก็ไม่สามารถทำใจได้ หัวใจขาดสิ้น จะพยายามตั้งสติให้ดีที่สุด และจะทำความดีสุดความสามารถเพื่อส่งพ่อ ให้พ่อมีรอยยิ้มจากบนฟากฟ้า

.

รักพ่อเป็น "อนันต์" และ "นิรันดร"

.

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ดังเช่นพวกเราทุกคน

ยังคงมอบชีวิต ด้วยกายและใจ เพื่อพระองค์ท่านเสมอ ตราบชั่วหมดลมหายใจ

.

ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

.............................................


ที่มา : FB_ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved