ผลการคัดเลือกสมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น

a01


ประกาศมูลนิธิบุคคลพอเพียง

เรื่อง  ผลการคัดเลือกสมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น

-----------------------------------

 

ตามที่มูลนิธิบุคคลพอเพียงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และก่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการดำเนินงานแก่สมาชิกฯ ที่ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเยาวชนที่มีความสามารถในการแสดงออกถึงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งชมรมคนรักในหลวงจังหวัดทั่วประเทศได้ดำเนินการสรรหา และส่งผลงานสมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่นต่อมูลนิธิฯ มา ดังนี้

๑. สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น                                       รวม ๔๐   ผลงาน

๒. เยาวชนดีเด่น ประเภทเขียนเรียงความ หรือกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ รวม ๓๐ ผลงาน

๓. เยาวชนดีเด่น ประเภทวาดภาพเทิดพระเกียรติ                            รวม ๓๒ ผลงาน

 

คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาข้อมูลเอกสาร ภาพถ่าย และวีดีทัศน์ ของสมาชิกฯ ดีเด่น ที่ส่งเข้ามา พิจารณาแล้วเห็นว่า ชมรมคนรักในหลวงทุกจังหวัดได้ใช้ความพยายามในการคัดเลือกสมาชิก และเยาวชนดีเด่น ได้เป็นอย่างดี และการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อศึกษาเรียนรู้กับสมาชิกดีเด่น ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการฯ ได้เห็นถึงความตั้งใจและความเข้มแข็งของสมาชิกและชุมชนที่ประสบความสำเร็จนั้น ล้วนมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เห็นรากวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต ได้เห็นการน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายวิถี เช่น วิถีผู้ใช้แรงงาน วิถีหมอดิน วิถีการศึกษาวัฒนธรรม วิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งวีถีของเยาวชนชมรมคนรักในหลวง โดยสามารถสรุปผลการคัดเลือกได้ ดังนี้

 

การคัดเลือกสมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น ผู้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดังที่เราทราบว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” มี ๓ ระดับ กล่าวคือ ระดับบุคคล หรือแบบพื้นฐาน ระดับที่สองคือระดับชุมชน หรือแบบก้าวหน้า และระดับที่สามคือระดับสร้างเครือข่าย หรือแบบก้าวไกล ซึ่งสมาชิกดีเด่นที่ชมรมฯ จังหวัดคัดเลือกมานั้น ก็มีความหลากหลายอยู่ในทั้ง ๓ ระดับข้างต้น บางท่านมีความมั่นคงอยู่ในระดับบุคคลและครอบครัว บางท่านมั่นคงแล้วและสามารถแบ่งปันสู่ชุมชน และบางท่านสามารถตั้งศูนย์เรียนรู้ขนาดเล็ก จนถึงศูนย์

เรียนรู้ระดับมาตรฐาน และบางท่านสามารถพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ รวมทั้งได้เห็นความหลากหลายของภูมิสังคม ที่มีความแตกต่างในความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน น้ำ และขนาดของพื้นที่ดินทำกิน บางท่านมีที่ดินกว่า ๑๐๐ ไร่ ในขณะที่บางท่านมีที่ดินไม่ถึง ๑ ไร่ บางท่านพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นวิทยากรถึงระดับปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งต่างก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่ง คือมีความผาสุขที่ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคมทั่วไป

กรอปกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่า เจ้าของผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดขององค์กรใดๆ มาก่อน เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ได้มีขวัญและกำลังใจที่จะยึดมั่นในแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ซึ่งจากผลงานที่ส่งมาพบว่า แม้บางท่านเคยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนถึงเคยได้รับรางวัลระดับชาติมาแล้วก็ตาม คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า บุคคลดีเด่นทุกจังหวัดมีความเหมาะสมที่จะประกาศยกย่องชมเชยให้เป็น สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น” ทุกจังหวัด

ดังนั้น การคัดเลือกสมาชิกดีเด่นที่สมควรได้รับรางวัลเป็น “บุคคลพอเพียงตัวอย่าง” ในปี ๒๕๕๘ ของมูลนิธิบุคคลพอเพียง คณะกรรมการตัดสินพิจารณาด้วยความรอบคอบตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญข้างต้น จากทั้งคุณสมบัติส่วนบุคคล วิธีคิด แนวทางดำเนินชีวิต ตลอดจนองค์ความรู้ และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ จากการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติที่มีพัฒนาการชัดเจน เช่น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลง จนถึงสามารถปลดหนี้สินได้ มีภูมิคุ้มกันให้เห็นเป็นรูปธรรม และมีความพร้อมในการแบ่งปันสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ประกาศรางวัล ดังนี้

  • รางวัลสมาชิกชมรมคนรักในหลวงตัวอย่างอันดับที่ ๑


นายชาญณรงค์ ไชยรัตน์             สมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • รางวัลสมาชิกชมรมคนรักในหลวงตัวอย่างอันดับที่ ๒


นางจันทร์สมร ชัยรินทร์              สมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดหนองคาย

  • รางวัลสมาชิกชมรมคนรักในหลวงตัวอย่างอันดับที่ ๓


นายอุเทน ชื่นหมี้                สมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดตาก

 

การประกวดเยาวชนดีเด่น ประเภทเขียนเรียงความ หรือกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า เยาวชนดีเด่นที่ส่งผลงานเข้ามาทุกจังหวัดมีความเหมาะสมที่จะประกาศยกย่องชมเชยให้เป็น เยาวชนชมรมคนรักในหลวงดีเด่น” ทุกจังหวัด และคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ประกาศรางวัล ดังนี้

๑) ผู้ได้รับรางวัลเรียงความ/สุนทรพจน์เทิดพระเกียรติดีเด่น อันดับที่ ๑

นางสาวภัทราภา  วรรัตน์             เยาวชนชมรมคนรักในหลวง จังหวัดนครพนม

โรงเรียนอุเทนพัฒน

 

๒) ผู้ได้รับรางวัลเรียงความ/สุนทรพจน์เทิดพระเกียรติดีเด่น อันดับที่ ๒

นางสาวปัทมวรรณ  เปียทอง         เยาวชนชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนวัฒนานคร

๓) ผู้ได้รับรางวัลเรียงความ/สุนทรพจน์เทิดพระเกียรติดีเด่น อันดับที่ ๓

นางสาววาสิตา   สีตา           เยาวชนชมรมคนรักในหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 

การประกวดเยาวชนดีเด่น ประเภทวาดภาพเทิดพระเกียรติ

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า เยาวชนชมรมคนรักในหลวงดีเด่นทุกจังหวัดมีความเหมาะสมที่จะประกาศยกย่องชมเชยให้เป็น เยาวชนชมรมคนรักในหลวงดีเด่น” ทุกจังหวัด และคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ประกาศรางวัล ดังนี้

๑) ผู้ได้รับรางวัลวาดภาพเทิดพระเกียรติดีเด่น อันดับที่ ๑

นางสาววิจิตตรา  เงียบกระโทก     เยาวชนชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนวัฒนานคร

๒) ผู้ได้รับรางวัลวาดภาพเทิดพระเกียรติดีเด่น อันดับที่ ๒

นางสาวศุภรัตน์  ยิ้มแฉ่ง              เยาวชนชมรมคนรักในหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

๓) ผู้ได้รับรางวัลวาดภาพเทิดพระเกียรติดีเด่น อันดับที่ ๓

นางสาวศุภจินต์  วิระพรสวรรค์     เยาวชนชมรมคนรักในหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

 

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้กำหนดงานประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่รางวัลใน วันจันทร์ที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘

ณ  โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท  จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ประธานชมรมคนรักในหลวง และผู้จัดการภาค ประสานกับสมาชิกดีเด่น ทั้ง ๙ ท่าน ในเรื่องที่พัก และการเดินทางต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘

 

(ลงชื่อ)  พลโท ผดุง  นิเวศวรรณ

( ผดุง  นิเวศวรรณ )

ประธานกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเพียง

00000

หมายเหตุ :

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า บุคคลดีเด่นทุกจังหวัดมีความเหมาะสมที่จะประกาศยกย่องชมเชยให้เป็น สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น” ทุกจังหวัดได้แก่

 

1.นายอนงค์ เขมะคุณ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดขอนแก่น
2. นายแถม แขดสันเทียะ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ
3. นายสำนวน คำธิ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดนครพนม
4. นายสุรเชษฐ์ เพ็ชรรอด สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา
5. นายพงษ์พันธ์ ลือเรื่อง สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์
6. นายเฉลิมพล ศรีไชยโย สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดมหาสารคาม
7. นายบุญเทียม วงค์กระโซ่ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร
8. ดาบตำรวจ สุพจน์ คำผา สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดยโสธร
9. นายวิโรจน์ สวัสดิ์ผล สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด
10. นายธนากร พรมลิ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ
11. นายสุข พรหมลิ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดสุรินทร์
12. นายสังคม โยธาฤทธิ์ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดหนองบัวลำภู
13. นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี
14. นายพูล กัณหะรักษ์ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดอำนาจเจริญ
15. นายโสวัฒน์ สิงห์รักษ์ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดเลย
16. นายมอก สาระศาลิน สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์
17. นางสังวาลย์ พิมลรัตน์ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดชุมพร
18. นายรวม ศรีสุวรรณ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดราชบุรี
19. นางขนิษฐา รักเขียว สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
20. นางคำนวณ ประมงค์ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21. นางกฤษณา เงียบกระโทก สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดสระแก้ว
22. นางระเบียบรัตน์ มณีมัย สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดกระบี่
23. นายสมพงษ์ วงศ์ก่อ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดชัยนาท
24. พันเอกชาญศักดิ์ ชาติชำนิ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดอ่างทอง
25. นายสังวาลย์ ศรีประเสริฐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดสระบุรี
26.นายฉันท์ นาทอง สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก
27. นางสาวอารีย์ มะตัน สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์
28. นายต๊ะกูล กุลศรีไชย สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดน่าน
29. นายอิน สงคราม สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดพิจิตร
30. พระ ดร. ฐาณี จองเจน (ฉายา ฐิตวิริโย) สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่
31. นายมังกร พราวศรี สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดลำพูน
32. สิบเอกบุญเสริม ดีผิว สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดลำปาง
33. นางสาวโสพี กำแพง สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดแพร่
34. นายเทพ เพียมะลัง สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดเพชรบูรณ์
35. นางชมกรอบรัตน์ เสมียนมหาโชค สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดสุโขทัย
36. นายเสาร์แก้ว ใจบาล สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดพะเยา
37.  นางสาวนวพร คุณจรวรรณ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดเชียงราย
38.  นางสุภี จารุเนตร สมาชิกชมรมคนรักในหลวงดีเด่น จังหวัดชลบุรี

สำหรับโล่ประกาศเกียรติคุณ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัด มูลนิธิฯ จะจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเป็นตัวแทนมอบให้เป็นเกียรติแก่สมาชิกดีเด่นจังหวัด ต่อไป

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved