ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       


ประเภทของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พระราชดำริ


 


        โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนาทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนไทยทั่วประเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๕-๒๕๕๑ มีจำนวน ๔,๔๐๔ โครงการ /กิจกรรม แยกตามรายภาคได้ดังนี้ 


 


 


      ภาคจำนวนโครงการ/ กิจกรรม  


 กลาง,๐๒๔  ตะวันออกเฉียงเหนือ    ๙๒๙เหนือ,๒๒๑  ใต้ ๘๐๗  ไม่ระบุภาค๓๔๓  งบบริหาร ๘๐  รวม ,๔๐๔   

ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทของการโครงการได้ ๘ ประเภท คือ


  


๑. การพัฒนาแหล่งน้ำ,๕๗๙ โครงการ / กิจกรรม๒. การเกษตร๕๓๖ โครงการ / กิจกรรม๓. สิ่งแวดล้อม ,๐๓๙ โครงการ / กิจกรรม๔. ส่งเสริมอาชีพ๓๔๓ โครงการ / กิจกรรม๕. สาธารณสุข ๔๙ โครงการ / กิจกรรม๖. คมนาคม / สื่อสาร๑๑๕ โครงการ / กิจกรรม๗. สวัสดิการสังคม ๑๖๖ โครงการ / กิจกรรม๘. โครงการสำคัญ และอื่นๆ ๕๗๗ โครงการ / กิจกรรม
 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บางโครงการมีกิจกรรมเดียว ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว บางโครงการมีหลายกิจกรรมและดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป ดังนั้นหน่วยนับของโครงการจึงเป็น โครงการ / กิจกรรม


 


 

หนึ่งความคิดบน “ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved