ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       


ประเภทของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พระราชดำริ


 


        โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนาทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนไทยทั่วประเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๕-๒๕๕๑ มีจำนวน ๔,๔๐๔ โครงการ /กิจกรรม แยกตามรายภาคได้ดังนี้ 


 


 






































      ภาค



จำนวนโครงการ/ กิจกรรม  


 



กลาง



,๐๒๔  



ตะวันออกเฉียงเหนือ    



๙๒๙



เหนือ



,๒๒๑  



ใต้ 



๘๐๗  



ไม่ระบุภาค



๓๔๓  



งบบริหาร 



๘๐  



รวม 



,๔๐๔  



 









ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทของการโครงการได้ ๘ ประเภท คือ


 



 






































๑. การพัฒนาแหล่งน้ำ



,๕๗๙ โครงการ / กิจกรรม



๒. การเกษตร



๕๓๖ โครงการ / กิจกรรม



๓. สิ่งแวดล้อม 



,๐๓๙ โครงการ / กิจกรรม



๔. ส่งเสริมอาชีพ



๓๔๓ โครงการ / กิจกรรม



๕. สาธารณสุข 



๔๙ โครงการ / กิจกรรม



๖. คมนาคม / สื่อสาร



๑๑๕ โครงการ / กิจกรรม



๗. สวัสดิการสังคม 



๑๖๖ โครงการ / กิจกรรม



๘. โครงการสำคัญ และอื่นๆ 



๕๗๗ โครงการ / กิจกรรม




 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บางโครงการมีกิจกรรมเดียว ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว บางโครงการมีหลายกิจกรรมและดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป ดังนั้นหน่วยนับของโครงการจึงเป็น โครงการ / กิจกรรม


 


 

หนึ่งความคิดบน “ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved