บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ ๘ – ๑๐บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 8 พ.ศ. 2477


ทั้งการเรียนและการกีฬาที่โลซานน์ล้วนเสริมสร้างให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงช่างคิด ทรงกล้าแสดงออก มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นพื้นฐานของการเป็นกษัตริย์นักกีฬา

ในปีนี้ พระเชษฐา - พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลทรงรับอัญเชิญเสด็จขึ้นครองราชย์

.....เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ทรงสละราชสมบัติ และมิได้ทรงสมมติเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเป็นรัชทายาท

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรจึงได้อัญเชิญเสด็จพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ซึ่งเป็นเจ้านายเชื้อพระบรมวงศ์พระองค์ที่ 1 ในลำดับพระราชสันตติวงศ์แห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 ขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล สืบพระราชสันตติวงศ์ต่อไปตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477  และได้รับการเฉลิมพระนามเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2477 ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุ 8 พรรษา และยังคงประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์.......


ขอขอบคุณ ยูทูป ช่อง Pacific Inspiration Channel : PIC.................................บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 9 พ.ศ. 2478


 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477) 


ก็ส่งผลมาถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช (ในปี พ.ศ. 2478) ทรงย้ายที่ประทับใหม่มาที่วิลล่าวัฒนา และทรงย้ายโรงเรียนใหม่ไปเป็นนักเรียนประจำ (พระองค์ก็ได้รับการสถาปนาฐานันดรศักดิ์เป็น "สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดช" เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)
ขอขอบคุณ ยูทูป ช่อง Pacific Inspiration Channel : PIC.....................................


บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 10 พ.ศ. 2479


สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอบรม และอภิบาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นเช่นสามัญชน ที่รับผิดชอบในหน้าที่ เคารพระเบียบวินัย ภายใต้บรรยากาศแห่งเสรีภาพ และทรงเรียนรู้วิชาทำสวน วิชาช่าง อันเป็นพื้นฐานในการทรงงานในภายหลังด้วย ขอขอบคุณ ยูทูป ช่อง Pacific Inspiration Channel : PIC

.....................................


ที่มา : บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  pacific intercommunication
.....ขอขอบคุณ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved