สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา..ทุนพระราชทาน      ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ กระผมขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในพระราชประวัติโดยสังเขปและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่ทรงบำเพ็ญเพื่อเยาวชนไทย ภายใต้โครงการทุนการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากงานฝ่ายเลขานุการ โครงการทุนการศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้ครับ      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐)  ทรงพระราชสมภพ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

      เมื่อทรงมีพระชนมายุครบ ๒๐ ชันษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ ๙) ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕

      ตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร

 

       พระราชประวัติด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงศึกษาขั้นต้น ในโรงเรียนจิตรลดาแล้วเสด็จศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์มีด ที่แคว้นซัสเซกส์ และโรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท ประเทศอังกฤษ

       จากนั้นทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนี่ย์ และที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน แคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ภายหลังเสด็จกลับประเทศไทย ทรงรับราชการทหารและต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเป็นพลเอกทั้งสามเหล่าทัพ ได้แก่ พลเอกแห่งกองทัพบกไทย พลเรือเอกแห่งกองทัพเรือไทย และพลอากาศเอกแห่งกองทัพอากาศไทย      พระราชกรณียกิจภายใต้โครงการทุนการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) 

      พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา (เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ.) ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากลำบาก แต่ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย

 

      ต่อมา ในปี ๒๕๕๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ       ทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป

       โดยที่การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ กำกับดูแลอำนวยการระดับนโยบาย และคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทาน มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ รวม ๓ ชุด ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกคณะกรรมการ ระดับจังหวัด ที่ทุกจังหวัดได้จัดตั้งขึ้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อร่วมดำเนินกระบวนการคัดเลือกคัดสรร เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนพระราชทานในแต่ละปี      การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้มูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทาน ได้น้อมรับพระราชดำริ ไปกำหนดหลักเกณฑ์การพระราชทานทุนและวิธีการคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน

      ในการดำเนินงาน คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง นักเรียนผู้สมควรได้รับการพิจารณารับทุนพระราชทาน เป็นความร่วมมือของ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประสานดำเนินงานกับคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อดำเนินกระบวนการแสวงหา คัดเลือก คัดสรร และมีการสุ่มตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มเติม ด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พบปะพูดคุยสอบถามข้อมูลจากตัวนักเรียน พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณากลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญในสองลำดับแรกของทุกจังหวัด  ที่ควรต้องเน้นให้ความสำคัญกับสภาพความเป็นอยู่ครอบครัว ความยากลำบาก ความไม่มั่นคงในอาชีพ การมีรายได้ไม่แน่นอนอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่ต้องเผชิญ ควบคู่ไปกับการมีความสามารถด้านการเรียน มีความมุ่งมั่น และความเพียรพยายามช่วยเหลือและพึ่งพาตนเอง หลักการและแนวคิด โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

มีหลักการแนวคิดมุ่งพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน

โดยยึดหลักให้มีการกระจายทุนครบในทุกจังหวัด ระยะเริ่มแรก พระราชทานทุนให้จังหวัดละ ๒ ทุน และให้มีความเท่าเทียมระหว่างเพศของผู้รับพระราชทานทุน โดยเป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ทั้งนี้ ในระยะต่อไป จะพิจารณาขยายจำนวนทุนเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และให้ครอบคลุมถึงการพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการเฉพาะกรณีๆกรอบวงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ประกอบด้วย

 (๑) ทุนการศึกษาพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีทั้ง ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ที่สนับสนุนให้เท่ากันทุกราย ในอัตรารวมทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐บาทต่อปี ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ๖,๐๐๐ บาทต่อปี และค่าครองชีพ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปวช.) ที่สนับสนุนให้เท่ากันทุกราย ในอัตรารวมทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐บาท/ปี ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี และค่าครองชีพ ๑๒,๐๐๐ บาท/ปี

 (๒) ทุนการศึกษาพระราชทานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่จัดสรรต่อเนื่องให้กับนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ ที่จบในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และมีความสามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา/ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยการจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะจัดสรรตรงโดยวิธีการโอนเงินทุนพระราชทาน เข้าบัญชีให้กับนักเรียนทุนฯ ครอบคลุม หมวดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ครอบคลุมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม/บำรุงการศึกษาและอื่นๆ หมวดค่าหอพัก หมวดค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และหมวดค่าครองชีพท่านผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ งานฝ่ายเลขานุการโครงการทุนการศึกษาฯ (เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร ๐๒-๒๘๑-๐๙๔๖  โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๖๑๒๗

ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้  กระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระราชพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่พสกนิกรชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน


…………………………………………


ที่มา : ไทยรัฐ และ สยามรัฐ / เรื่องโดย ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗ (ด้วยความเคารพต่อเจ้าของเรื่อง..ขออนุญาตปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”)

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved