ทรงเป็นพุทธมามกะ..พระราชกรณียกิจทำนุบำรุงพระศาสนา

399004-3a0bb


ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ


     ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา สัปดาห์นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกท่าน ผมขอเชิญชวนให้ร่วมกันศึกษาพระบรมราโชวาท และพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้ครับ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหาธรรมราชาและทรงสนับสนุนอุปถัมภ์ศาสนาด้วยดีเสมอมา ดังจะเห็นได้จากพระราชปราศรัย เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๙ ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ นครกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า

     “…ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ข้าพเจ้าใคร่กล่าวต่อที่ประชุมนี้ ซึ่งเป็นชุมชนแห่งผู้ที่นับได้ว่า เป็นผู้นำและเป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั่วโลกว่า ในการที่ท่านทั้งหลายจะร่วมกันบำเพ็ญกรณียกิจเผยแพร่ปลูกฝังความเข้าใจและความเชื่อ ความเลื่อมใสในสัจธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกนั้น กิจประการแรกและสำคัญยิ่งคือ การเจริญธรรมของสัตบุรุษให้ถึงพร้อมในตัวท่านเอง ความเป็นสัตบุรุษจะเป็นทางชักนำให้ชาวโลกเกิดศรัทธามากยิ่งขึ้น และจะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้ท่านสามารถรวมกำลังกันคิดพิจารณาให้เห็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ในการรักษาสันติสุขของโลกได้อย่างแท้จริง…”

_

     ด้วยอยู่ในช่วงเข้าพรรษา ผมขอนำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับความสำคัญของวันเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์ในสายเถรวาทจะอธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน ๓ เดือน โดยตามพระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้ ไม่ให้ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจำพรรษาระยะเวลาของการเข้าพรรษาตามปกตินั้น เริ่มต้นตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี (หรือเดือนแปดหลัง ถ้ามีเดือนแปดสองหน) และสิ้นสุดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑หรือวันออกพรรษา

419762_312455625474860_695301052_n

     พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้แทนองค์การศาสนาต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๕ ความตอนหนึ่งว่า

     “…ศาสนาใดๆ จะมีชื่อว่าอะไรก็ตาม ต้องส่งเสริมสนับสนุนกัน เพื่อความเป็นอยู่เป็นปึกแผ่นของสังคม ฉะนั้นที่ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทยปรองดองกันดีพอสมควรมาเป็นเวลาช้านาน จึงทำให้บ้านเมืองของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้…”

10_136

     พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการเผยแพร่ธรรมะพระราชทานแก่สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๑ ความตอนหนึ่งว่า

     “…ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่แสดงความจริงแท้ ซึ่งบุคคลอาจศึกษาและนำไปใช้แก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตอย่างถูกต้อง การเผยแพร่ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเท่ากับเป็นการช่วยเหลือแนะนำให้แต่ละคนช่วยตนเอง ท่านทั้งหลายประชุมกัน เพื่อเผยแพร่สาธารณธรรมโดยเฉพาะแก่ผู้เยาว์วัย สมควรอย่างยิ่งที่จะได้พิจารณาถึงการสอนให้สามารถใช้ธรรมะช่วยตนเองนี้ให้มาก ข้าพเจ้าเห็นว่า ธรรมะที่จะช่วยอำนวยผลช่วยบุคคลได้แน่นอน คือ ธรรมะที่เหมาะสมแก่เหตุการณ์และสภาพของแต่ละคน  ดังนั้น การรู้จักเลือกเฟ้นธรรมะที่เหมาะสมที่ควร ประกอบด้วยวิธีการอธิบายที่อาศัยความจริงและเหตุผลให้ชัด จึงน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเผยแพร่และอบรมของท่าน…”

get_auc3_img

     พระราชกรณียกิจในด้านการศาสนาที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำพระพุทธรูปปางมารวิชัยขึ้น เรียกว่า “พระพุทธนวราชบพิตร” เป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาล โดยที่ฐานบัวหงายของพระพุทธนวราชบพิตรได้บรรจุพระพุทธรูปพิมพ์ “กำลังแผ่นดิน” หรือ “หลวงพ่อจิตรลดา” ไว้ ๑ องค์ 

     สำนักพระราชวังได้วางระเบียบเกี่ยวกับพระพุทธนวราชบพิตรไว้ว่า เมื่อจังหวัดต่างๆ ได้รับพระพุทธนวราชบพิตรไปแล้ว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดใด ก็ให้อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรมาประดิษฐาน เพื่อให้พระองค์ทรงสักการะด้วยพระพุทธนวราชบพิตร จึงเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีที่มีอยู่ทั่วประเทศ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้อุปถัมภ์แก่คณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเสมอมา เช่น การพระราชทานสมณศักดิ์แก่คณะสงฆ์ ดังจะเห็นปรากฏอยู่ในพระราชพิธีต่างๆ เช่น พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงให้การทำนุบำรุงและบูรณะวัดต่างๆ เรื่อยมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดราษฎร์ให้เป็นพระอารามหลวง

423361_312574695462953_2087223565_n

     พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปสร้างวัดญาณสังวราราม มหาวิหาร จังหวัดชลบุรี และวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร พร้อมกับทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม 

     และพระราชกรณียกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการทำนุบำรุงพระศาสนาอีกประการ ในรัชกาลของพระองค์คือการสร้างพระพุทธมณฑล โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริจะจัดสร้างขึ้น เพื่อฉลองมงคลกาลสมัยที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ ๒๕๐๐ ปี ในวันวิสาขบูชา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๐

     การบำเพ็ญพระราชกุศล ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและพระราชพิธีเข้าพรรษา เป็นพระราชพิธีที่พัฒนามาจากพระราชพิธีหล่อเทียนพรรษา และฉลองเทียนพรรษาซึ่งมีอยู่แต่เดิม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดพระราชพิธีอาสาฬหบูชาเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นงานพระราชพิธี ๒ พระราชพิธีต่อเนื่องกัน

     การหล่อเทียนพรรษาเป็นพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์ไทย ทรงปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยการหล่อเทียนพรรษาจะมีขึ้นในเดือน ๗ ก่อนวันเข้าพรรษา และเมื่อหล่อเสร็จแล้จะนำไปถวายที่วัดต่างๆ ไว้สำหรับจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดช่วงเข้าพรรษา ในตอนต้นรัตนโกสินทร์นั้นจะหล่อเทียนด้วยสีผึ้ง

1_1258251246hoJO

     จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกการหล่อเทียนด้วยสีผึ้งเสีย โดยมีพระกระแสรับสั่งให้ทำเป็นไม้ปั้นลายรักปิดทองแทน แล้วให้ทำเป็นตะกั่วสำหรับหยอดสีผึ้งลงไปสำหรับใช้จุดในวันแรกส่วนวันอื่นๆ นั้นให้ใช้การเติมน้ำมันลงไปแทน สำหรับเทียนสีผึ้งอย่างเก่าให้คงไว้เฉพาะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดต่างๆ อีกเพียงไม่กี่แห่ง

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในพระราชพิธีเข้าพรรษามาตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์จนถึงปัจจุบัน โดยได้พระราชทานเทียนพรรษาให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมือง รวมทั้งพระราชทานพุ่มเทียนให้แก่พระสงฆ์ โดยพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานพุ่มเทียน จะเป็นสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระครูสัญญาบัตรตั้งแต่เจ้าอาวาสอารามหลวงชั้นตรีขึ้นไปกับพระนาคหลวง

ART097A

     ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรักษาศีล ปฏิบัติธรรม คิดดี ทำดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลนานครับ.

………………………………………..


ที่มา : บางส่วนจากบทความในหลวงของเรา ขอขอบคุณสยามรัฐ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved