ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท


        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ มาอย่างต่อเนื่อง

        นับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้โดยเสด็จฯ สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี ไปในการเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศตลอดมา ทรงสั่งสมพระประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างดียิ่ง

        พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรอันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยตลอดมา เช่น เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นประจำ

3 (1)

        และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2529 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทำปุ๋ยหมักเป็นปฐมฤกษ์จากผักตบชวาและพืชอื่น ๆ ณ บ้านแหลมสะแก ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวชและได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการทำนาสาธิต การทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมัก ณ ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2529 

        ในการนี้ ได้ทรงปฏิบัติการสาธิตการทำนาด้วยพระองค์เอง เมื่อพระราชทานอุปกรณ์การทำนา พันธุ์ข้าวปลูก และปุ๋ยหมักให้ข้าราชการผู้ใหญ่ไปดำเนินการสาธิตแล้ว ทรงถอดฉลองพระบาท ถลกพระสนับเพลา ทรงพระดำเนินลุยโคลน หว่านพันธุ์ข้าวปลูกและปุ๋ยหมักในแปลงนาสาธิต โดยมิได้มีหมายกำหนดการไว้ก่อนเป็นการล่วงหน้า

        ยังความชื่นชมโสมนัสปลาบปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรแก่บรรดาข้าราชการและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทในพิธีการวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง

4_0

        นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นั้นมีมากมายหลายโครงการที่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อพสกนิกร

        อาทิ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หน่วยบริการด้านความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการเกษตรแขนงต่างๆ ให้แก่ประชาชนในทุกภูมิภาค

        ในพื้นที่ภาคกลาง มีโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเก็บกัก 585,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ 1,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 500 ไร่

        ภาคเหนือ โครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร คลินิกเกษตร คหกรรมการเกษตร และศูนย์ฝึกอบรมการทำเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีพื้นที่โครงการ 1,350 ไร่

        ภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบซีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเริ่มดำเนินงานในปี 2544 เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยเหลือราษฎรด้านแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในพื้นที่บ้านกูแบซีรา บ้านปูลากาซิง และหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างในปี 2547-2550 มีความจุอ่างประมาณ 2.6  ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ได้ประมาณ 1,200 ไร่  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

00307

       ทรงมีพระราชดำริให้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ ด้วยการขุดลอกหนองอึ่ง เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลา  พัฒนาและปรับปรุงสภาพดิน เพื่อลดปัญหาดินชะล้างพังทลาย  ควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพป่าดงมันบริเวณหนองอึ่ง เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันได้

       นับเป็นโครงการพัฒนาแบบบูรณาการที่หลายหน่วยงานทำงานร่วมกับราษฎร ที่เน้นการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ เพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร รวมทั้งมีการส่งเสริมด้านอาชีพ มีพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 7 หมู่บ้าน จำนวนประชากรประมาณ 825 ครัวเรือน 3,400 คน ที่ได้รับประโยชน์

7

       มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำหนองอึ่ง ให้เป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรในบริเวณใกล้เคียง เป็นแหล่งประมงและขยายพันธุ์ปลาในท้องถิ่น ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาป่าไม้ชุมชนดงมัน พื้นที่ 3,000 ไร่ เพื่อให้เป็น “ตู้กับข้าว” แหล่งอาหารของราษฎร และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงนิเวศสำหรับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

       จากผลการดำเนินงานตามพระราชดำริเป็นผลให้ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานจนสามารถขยายผลสู่การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่โดยที่มีผลจากการพัฒนาของโครงการเป็นพื้นฐานของปัจจัยการผลิต ได้มีการแปรรูปอาหารจากป่า ที่ปัจจุบันมียอดจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ปีละกว่า 1,000,000 บาท

182123_10151082960457922_737082555_n

       เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า ตลอดระยะเวลานับแต่ยังทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ได้ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญาทรงพระวิริยอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยมิได้ย่อท้อ.

0 (1)

………………………………….


ที่มา : เดลินิวส์

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved