“ถ้าไม่มีในหลวงชาวปากพนัง คงไม่มีวันนี้”

FB_IMG_1449708361947


 ณพาภรณ์ ปรีเสม


     "ถ้าไม่มีโครงการของในหลวง คนปากพนังคงไม่มีวันนี้"


คำพูดของนางอัมพร สวัสดิ์สุข เจ้าของสวนส้มโอทับทิมสยามสวัสดิ์สุข หนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่เน้นให้ฟังถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาช่วยแก้ปัญหาให้ชาวปากพนังจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพอย่างทุกวันนี้

สวนส้มโอทับทิมสยามสวัสดิ์สุข มีพื้นที่ทั้งหมด 52 ไร่ สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วประมาณ 15ไร่ เป็นผลไม้ที่สร้างชื่อให้ปากพนัง และสร้างรายได้อย่างมากมาย

อีกทั้งได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป 5 ดาว ด้วยรสชาติหวานและสีแดงสดโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลไม้เสวย นำทูลเกล้าฯถวายเป็นประจำทุกปี

ป้าอัมพร เริ่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของส้มโอทับทิมสยาม ว่า สำหรับส้มโอทับทิมสยาม แต่เดิมเป็นพันธุ์ที่มาจาก จังหวัดปัตตานี มีลักษณะพันธุ์โดดเด่นคือ เนื้อสีชมพูออกไปทางแดง ผลใหญ่

ต่อมามีการปรับปรุงพันธุ์จนมีผลดก เปลือกบาง ผิวเขียวเข้มและมีขนดังกำมะหยี่ เนื้อสีแดงดั่งสีทับทิม เนื้อนุ่ม รสหวานจัด หอม และใช้ชื่อว่า "ทับทิมสยาม" สิ่งที่สำคัญทำให้ส้มโอทับทิมสยามมีความโดดเด่นด้านรสชาติ สามารถจดลิขสิทธิ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ป้าอัมพร บอกว่า คือ การที่สภาพดินปากพนัง เป็นดินเหนียว มีธาตุแคลเซียมในดินสูง อีกทั้งสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับพื้นที่ของแหล่งกำเนิด ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ ปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโอท็อป 5 ดาว ส่งขายต่างประเทศ โดยราคาเฉพาะที่อยู่ในสวนลูกละ 250 บาท

ป้าอำพร เล่าให้ฟังว่า หลายปีก่อนพื้นที่บริเวณนี้เกิดน้ำท่วมทุกปี เพราะเป็นพื้นที่ท้องกระทะ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเดือน ไม่สามารถทำการเกษตรได้ น้ำจืดกับน้ำเค็มปนกัน qq22ตั้งแต่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โครงการ  "อุทกวิภาชประสิทธิ" คือ การแยกน้ำจืดน้ำเค็ม สามารถนำทั้งน้ำจืดน้ำเค็มมาทำการเกษตร อีกทั้งยังมีคลองฉุกเฉินที่ใช้ในการระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมขังอีกด้วย

"หลังจากมีโครงการของในหลวง ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างมาก ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ก็ลดลง ระบายน้ำได้ดีมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี จากที่ชาวปากพนังอยู่ดีกินดีขึ้นที่เคยยากจนที่สุดในประเทศตอนนี้รวยที่สุดแล้วจากส้มโอทับทิมสยาม" ป้าอำพรกล่าว

โครงการ "อุทกวิภาชประสิทธิ" เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ที่เป็นมงคลยิ่ง มีความหมายถึง ความสามารถ แบ่งแยก น้ำจืด น้ำเค็ม ได้สำเร็จ นั่นคือ มีการบริหาร จัดการ อย่างสมดุล ปิดกั้นน้ำเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในลำน้ำ กักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ดำรงชีพซึ่งจะเป็นบทเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน และเอื้ออำนวยให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำปากพนัง เป็นไปอย่างยั่งยืน

ซึ่งประตูระบายน้ำอันเป็นปฐมบทของโครงการการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช ได้เริ่มทำหน้าที่ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 มีความสามารถเก็บกักน้ำจืด เหนือประตระบายน้ำได้ 72 ล้านลูกบาศก์เมตร มี 10 ช่องบานระบายและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำในอัตรา 1,246 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

โดยมีการบริหารจัดการ อย่างผสมผสาน ทั้งหลักวิชาการและเทคโนโลยี การจัดการน้ำของกรมชลประทาน ผนวกกับการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ เปิด-ปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอย่างสมบูรณ์

qq20


สุดท้าย ป้าอัมพรเล่าให้ฟังอีกว่า การเดินตามพ่อที่ชัดอีกอย่าง คือ นอกจากการที่ปลูกส้มโอแล้วป้ายังทำการเกษตรแบบผสมผสาน น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด

โดยใช้วิธีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาในพื้นที่สวน ปลูกพืชผักสวนครัว ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ในการลดต้นทุนการผลิต ทำบัญชีครัวเรือน กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่เลี้ยงและเลี้ยงทุกอย่างที่กิน ทำให้มีวันนี้ วันที่มีความสุขอย่างพอเพียงแล้ว

พื้นที่สวนของป้าอัมพรในวันนี้เต็มไปด้วยต้นส้มโอที่ออกผลเต็มต้น เป็นทิวยาวต่อกันไป มีทุกอย่างที่ต้องการ แทบไม่ต้องซื้อหา 

จากคำบอกเล่าของป้าอัมพร โครงการ "อุทกวิภาชประสิทธิ" เป็นโครงการที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปากพนังส่วนใหญ่อย่างแท้จริง

เพราะทำให้ชาวบ้านสามารถทำการเกษตรได้ มิใช่เพียงส้มโอเท่านั้น รวมถึงเกษตรอื่นๆ ก็ประสบผล เพราะ มีน้ำไว้ใช้ เช่น ในการทำไร่ทำนา ทำสวน สามารถป้องกันน้ำท่วมไม่ให้พื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย

คำพูดของป้าอำพร ที่บอกว่า "ถ้าไม่มีโครงการของในหลวง คนปากพนังคงไม่มีวันนี้" เท่าที่สัมผัสเห็นทีคงจะจริงอย่างคำนั้น

เพราะถ้าวันนี้ไม่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวอำเภอปากพนังยังคงต้องเผชิญปัญหาน้ำต่างๆ อยู่ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง ขาดน้ำ หรือน้ำมาเกินไป แต่เมื่อมีโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมาได้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน

qq21


(อัมพร สวัสดิ์สุข เจ้าของสวนส้มโอทับทิมสยามสวัสดิ์สุข)


วันนี้ ชาวบ้านต่างมีอาชีพ มีรายได้ มีงาน มีเงิน โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง ความอุดมสมบูรณ์จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ก่อให้เกิดความสุขความยั่งยืนแล้วที่ปากพนัง.

.................................


ที่มา : สยามรัฐ

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved