ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 สายพระเนตรอันกว้างไกลสู่การแก้วิกฤตจราจรในนครอุตสาหกรรม

       จากการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สู่การขยายตัวของสังคมเมืองและการจราจรที่คับคั่ง ในเมื่อมีผู้ที่ต้องการใช้รถยนต์มากขึ้นทุกวัน ซึ่งสวนทางกับปริมาณของถนนที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงกลายเป็นสมการที่ไม่ลงตัว ผลก็คือ การเกิดวิกฤตจราจรอย่างหนักภายในกรุงเทพมหานคร ดังที่พวกเราทุกคนเคยประสบมา

       ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางแผนการจราจรอย่างเป็นระบบ สู่การพระราชทานโครงข่ายถนนแบบวงแหวน (Ring Road) ที่สามารถรองรับและกระจายความเจริญจากใจกลางเมืองหลวงออกไปทั่วประเทศ ทำให้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและแก้ไขปัญหาจราจรในเวลาต่อมาได้ อย่างมาก

         นับตั้งแต่พุทธศักราช 2514 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริโครงการถนนวงแหวนเพื่อเชื่อมต่อ กับโครงข่ายให้เกิดความสมบูรณ์รอบกรุงเทพฯ  ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการพระราชทานนำร่องไปสู่การแก้ปัญหาการจราจรด้วยโครงข่ายวงแหวนขนาด ใหญ่ อันประกอบไปด้วยถนนวงแหวนรอบในหรือถนนรัชดาภิเษก และถนนวงแหวนรอบนอกหรือถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นโครงข่ายถนนวงแหวนล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน ทั้งด้านตะวันตก ตะวันออก และใต้ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา

        จากโครงการดังกล่าว สู่การสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการเติมเต็มระบบถนนวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร ดังที่ได้พระราชทานไว้กว่า 4 ทศวรรษให้เกิดความสมบูรณ์อย่างสูงสุด ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 เป็นโครงข่ายถนนวงแหวนและสะพานขึงแฝด ข้ามลำน้ำเจ้าพระยา เพื่อรองรับการขนส่งและการลำเลียงสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพฯ ต่อเนื่องไปถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเป็นการประสานพื้นที่ของกรุงเทพฯ และสมุทรปราการเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเชื่อมโยงถนนวงแหวนทั้ง 3 วง คือ “วงแหวนรัชดาภิเษก” “วงแหวนกาญจนาภิเษก” และ “วงแหวนอุตสาหกรรม” ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ สำหรับรองรับการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล

          ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นการใช้ประโยชน์ของถนนวงแหวนในการ “ลัดทาง” และ แก้ปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯด้านใต้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และยังเป็นส่วนเสริมให้โครงข่ายถนนโดยรอบช่วยในการกระจายสินค้าออกไปยังส่วน ต่างๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี

           จาก แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นการขจัดปัญหาโดยการคำนึงถึงอนาคต โดยเน้นความสำคัญของวิถีชุมชนและประชาชนที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ ด้วยการสร้างแหล่งพัฒนาการเรียนรู้จากชุมชน รวมไปถึงการสร้างอาชีพให้เกิดความยั่งยืน

 

 

ขอขอบคุณ ห้องสมุดมั่นพัฒนา

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือแนวพระราชดำริในมหานคร คลองลัดโพธิ์และสะพานภูมิพล

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved