ตามรอยเจ้าพ่อหลวง กับ เศรษฐกิจพอเพียง…อยู่อย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (๑)

66125e1a8

ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวง จะสามารถนำไปใช้ เพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตและการพัฒนาประเทศได้อย่างไร ?…

ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความหมาย และหลักแนวคิดที่แท้จริงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า…จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างไร?…

จะเสริมสร้างให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทยได้อย่างไร?…

        -แก่นแท้และความหมายของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่แท้จริงคืออะไร?…

แก่นแท้และความหมายที่สำคัญมี ๒ นัย คือ เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร? …และอีกนัยหนึ่ง คือ ความหมายแปลว่าอะไร…

        “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คือ หลักคิดเพื่อการดำรงชีวิต การที่เราจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้… เราต้องมีหลักคิดว่า เราจะดำรงชีวิตอย่างไร… เพื่ออะไร…ทำอะไร…และสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตคืออะไร…

        ตรงนี้แหละ คือ แก่นแท้ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก็คือ…วิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมไทย

       

         -ที่มาของหลักคิดดังกล่าวเป็นมาอย่างไร?…

อาจารย์อยากสรุปว่า… ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการดำรงชีวิต ที่ตกผลึกจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

        ทรงมีประสบการณ์ในการพัฒนาประเทศ ทรงรู้จักภูมิประเทศของไทยทั้งหมดรวมถึงประสบการณ์ส่วนพระองค์ ในการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        และพระองค์ท่านตกผลึกทางความคิดว่า… หลักคิด หลักปฏิบัติ และหลักการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด.

…………………………………


 โปรดติดตาม ตอนที่ ๒ http://goo.gl/YYRNmE


ที่มา : สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ หัวหน้าโครงการวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สัมภาษณ์โดย : ขวัญชนก

……………………………..


678


ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ เป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม จนจบปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย Tsukuba จังหวัดอิบรากิ

กลับมาใช้ทุนรัฐบาลด้วยการทำงานที่สภาพัฒน์ และไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่แคนาดา มหาวิทยาลัย Simon Fraser เชี่ยวชาญด้าน การวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กระทั่งปี ๒๕๔๗ ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงสภาพัฒน์

ปัจจุบัน ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขับเคลื่อน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

………………………………………


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved