ตามรอยพระยุคลบาท “พระมหากษัตริย์” นักพัฒนา3634

เสกสรร สิทธาคม


     น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เกิดโครงการแบบนี้เป็นรูปธรรมในบางภาคส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโครงการนำผู้บริหารอย่างน้อยก็ระดับผู้อำนวยการกองสายรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     อันเกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใยน้อมนำสู่ประชาชนชาวไทย เกษตรกร ตลอดจนถ่ายทอดขยายผลสู่เยาวชน ไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือการที่เกี่ยวข้องกับการสนองพระราชดำริยังพื้นที่ต่างๆ เพราะโดยภาพรวมแล้วกระทรวงเกษตรฯมีส่วนสำคัญต่อการถ่ายทอดไปให้ถึงเป้าหมาย โดยเฉพาะคนไทยที่ดำเนินชีวิตอยู่กับอาชีพการเกษตรเป็นหลัก

     โครงการที่ว่านี้คือ “ตามรอยพระมหากษัตริย์นักพัฒนา น้ำพระทัยเพื่อประชาด้วยเกษตรกรรม”

308081_533914156623307_450654322_n

     จุดมุ่งหมาย คือ ให้ราชการของกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวโยงกับการเกษตรทุกระบบของประชาชนในอาชีพนี้หรือประสงค์จะทำอาชีพนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน น้ำ ป่า พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้คำแนะนำ เฉพาะอย่างยิ่งหลักแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่เกษตรกร เช่น หลักการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ฯ เป็นต้น

     โครงการนี้เน้นให้ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองของแต่ละกรมเข้าร่วมอบรมศึกษาดูงาน แม้ในความเป็นจริงราชการระดับนี้ผ่านวิชาการประสบการณ์คลุกคลีกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ มาโชกโชน สัมผัสภาคปฏิบัติมาอย่างหนักหลับตาก็เห็นภาพแล้วว่าต้องให้เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่นทำอาชีพเกษตรกันยังไง หรือต้องไปทำอะไรให้กับประชาชน

10698701_4798779544950_4521434146923478874_n

     แต่ทางผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงในส่วนราชการ คือ ท่านปลัดฯ ชวลิต ชูขจร ก็ยังเห็นว่า ควรต้องให้ผู้มีหน้าที่ระดับผู้นำกองลงพื้นที่ไปสัมผัสผลสัมฤทธิ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณอยู่ต่อเนื่อง อย่าให้ขาดสาย

     แม้ว่าผลแห่งการจัดโครงการจะไม่เป็นไปตามที่ตั้งธงไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม เพราะอาจจะยังเป็นช่วงต้นๆ ถ้าดำเนินการต่อเนื่อง มีรายงานสู่ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวง อาจต้องให้นโยบายที่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังแบบเป็นวิถีปฏิบัติเลยก็เป็นได้

     เพื่อน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณไปพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อประโยชน์สุขอย่างแท้จริงให้ประชาชน

25940_589412401073482_499121403_n

     หน่วยงานที่ดำเนินโครงการในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถาบันเกษตราธิการร่วมกันจัด

     ก่อนลงพื้นที่ไปสัมผัสผลสำเร็จจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสังกัดกระทรวงเกษตรฯโดย ที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปการแก้ปัญหาให้ประชาชนทั่วไป จนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎร

      รวมถึงไปส่งเสริมพื้นที่ของเกษตรกรเองทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ตามวิถีหลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามแนวพระราชดำริ การทำเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ ทั้งวัตถุดิบอย่าง เช่น พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์จากกระทรวงเกษตรฯ จนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้เป็นต้นแบบ เป็นแหล่งหรือศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริต่อคนอื่นๆ

10689903_4798857786906_3989823063581493906_n

      เพื่อจุดหมายปลายทางคือมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขบนความพออยู่พอกิน เช่น การลงพื้นที่ไปสัมผัส“โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่ชลบุรี น้ำที่เป็นหัวใจสำคัญของความเจริญงอกงามแห่งชีวิต ตามแนวพระราชดำรัส “น้ำคือชีวิต” ไปเยือนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพร้อมที่จะขยายผลให้ผู้ใจไปศึกษาเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ กระทั่งโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีตามแนวพระราชดำริ

    ก่อนไปก็เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายทั้งนโยบายการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรฯ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเตรียมรับเสด็จฯ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเกี่ยวกับแผนที่ จนถึงเรียนรู้การขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทาง

     ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้เริ่มจากท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายชวิต ชูขร (ติดงานด่วนมอบหมายให้ผู้ช่วยปลัดฯ โอภาส ทองยงค์ มาทำหน้าที่แทน) พ.อ.วันชัย เยี่ยมสวัสดิ์ กรมราชองครักษ์ ม.ล.จีรพันธ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร.ในตอนนั้น ปัจจุบันเลขาธิการ กปร. พ.อ.อมร บุศย์ประยูร บรรยายเรื่องแผนที่แล้วก็นายสายเมือง วิรยศิริ อดีตรองเลขาธิการ กปร. บรรยายความรู้ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันเกิดขึ้นเพราะพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรในการดำเนินชีวิต

…………………………………

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved