ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ณ วันนี้..ราษฎรบ้านเขาแดง ฯ ทำเกษตรกรรมได้สมบูรณ์ขึ้น


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ติดตามงานโครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาฯ” ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

เริ่มดำเนินการสร้างเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

โดยวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังโครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีผู้แทนจากกรมชลทานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมกับเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ในครั้งนี้โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการฝายทดน้ำคลองตาโนด

เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยปลูกมันสำปะหลัง ลำไย ข้าวโพด และเลี้ยงโคนมเป็นหลัก

มีแหล่งน้ำต้นทุน ได้แก่ บ่อน้ำบาดาล และคลองตาโนด

แต่ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเทศบาลตำบลทับช้างมีราษฎร รวม 18 หมู่บ้าน 5,617 ครัวเรือน รวม 16,295 คน พื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขาด้านตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้

เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินงานก่อสร้างฝายเขาแดงพัฒนา จำนวน 1 แห่ง ขุดลอกหน้าฝายบนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่

และขุดลอกคลองตาโนดระยะทางประมาณ 1,400 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ของราษฎรที่เสียสละที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานครั้งนี้

และเมื่อขุดลอกแล้วเสร็จทำให้เพิ่มความจุของปริมาณน้ำได้ถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตร

สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ 2,000 ไร่

และด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์แก้ไขความเดือนร้อนให้กับปวงชนชาวไทย

ณ วันนี้ราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

และจากความร่วมมือเสียสละที่ดินของราษฎรเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และจะเป็นตัวอย่างในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

กองประชาสัมพันธ์สำนักงาน กปร.

.............................

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์ เมื่อ 31 ตุลาคม 2560  

   

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved