ชมรมฯ เลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาปรับใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชีวิตประจำวัน

    เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ที่อุ่นรัก ริมโขงรีสอร์ต บ้านน้อย แก่งคุดคู้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญจากเทศบาลตำบลเชียงคาน ให้ไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การน้อมนำเอาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) มาปรับใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำมาใช้ในวิถีชีวิตปนะจำวัน” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พรักงานลูกจ้าง เทศบาลเชียงคาน จำนวน ๕๐ คน เข้ารับการอบรม

        ต่อจากนั้นในข่วงบ่ายได้แวะเยี่ยม นายเมตตา ทุมมาบา ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๒ จังหวัดเลย บ้านโนนสว่าง ตำบลเชียงคาน พร้อมทั้งได้มอบป้ายฯติดสติ๊กเกอร์ของมูลนิธิบุคคลพอเพียง และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลยเพื่อนำไปติดตั้งที่ปากทางเข้าศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายเมตตา ทุมมาลา ต่อไป

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved