ชมรมฯ เลย จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

        เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ ที่ทำการชมชมรมฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม สรุป ดังนี้

     ๑. ผลการประชุมประธาน/เลขานุการขมรม ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พ.ย. ๖๐ ที่โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี

     ๒. การดำเนินงานกิจกรรมตามกรอบที่มูลนิธิบุคคลพอเพียงกำหนด งานวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของจังหวัดเลย กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมชมพระเมรุมาศ

       กิจกรรมบรรยายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณ รวม ๔ ครั้ง จำนวน ๙๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.-๓๐ ธ.ค. ๖๐ ที่อำเภอหนองหินผาขาว ภูกระดึง และปากชม

       ๓. กิจกรรมที่ร่วมกับทางจังหวัดเลย เช่น กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ

       ๔. จัดกิจกรรมที่ไม่ใช้ เข่นกิจกรรมประชาสัมพันธ์

       ๕. การนำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อบูรณาการกับวาระขับเคลื่อนTHAILOEI 4.0

        ๖. ขอเชิญกรรมการร่วมอวยพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยจะเชิญผู้ประสานงานอำเภอเข้าร่วมด้วย ในวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

        เลิกการประชุม ได้มอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่กรอบ และโลโก้ของมูลนิธิ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved