ชมรมฯ เพชรบุรี เข้าหารือร่วมกับที่ปรึกษาชมรมฯ เพื่อดำเนินโครงการขยายผลพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 3 ประการ

       เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ไร่ทองหทัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ  เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและหารือพลตรีสมปอง พราหมณี ที่ปรึกษาชมรมฯ เพื่อดำเนินโครงการขยายผลพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน ๓ ประการ คือ

          ๑.การน้อมนำกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ที่ว่า "ให้สถานศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง"ตามโครงการกองทุนการศึกษา

          ๒.การน้อมนำ"ศาสตร์พระราชา" ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยี่งยืน

          ๓.การอนุรักษ์และฟื้นฟูปราชญ์แผ่นดิน-ภูมิปัญญาชาวบ้าน

         ขณะนี้ โครงการอยู่ระหว่างการยกร่าง การประสานกับหน่วยงาน/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วัฒนธรรมจังหวัด สนง.พระพุทธศาสนา ฯลฯ ก่อนนำโครงการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน กศจ. ต่อไป         

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved