ชมรมฯ เพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

       เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๐๕ ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมจังหวัด / ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ร้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย รวมผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๒๒ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved