ชมรมฯ เชียงใหม่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ณ อ.สันป่าตอง

             เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่ำตอง เป็นประธานในพิธี 

             มีรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมฯ บรรยายพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และบรมศานุวงศ์ จากประสบการณ์ในชีวิตการทำงานถวายงานในมูลนิธิโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              การบรรยายเรื่อง “การเกษตรแบบผสมผสานของคนบ้านนอกคอกนาเพื่อพึ่งพา ตนเองตามศาสตร์พระราชา” โดยคุณเดชณรงค์ชัย พรมลี และครอบครัว โดยมีภรรยา คุณณิชสาคร พรมลี , น้องชยุตพงค์ พรมลี , น้องวงศ์รวี พรมลี ร่วมบรรยายฯ จาก ฟาร์มบ้านนอกคอกนา สถานที่ตั้งฟาร์มบ้านนอกคอกนา ๓๐๙ ม.๑๐ บ้านศรีงาม ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved