ชมรมฯ อุบลราชธานี ออกเยี่ยมเกษตรกรโครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

       เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางมุกดา วงศ์ไพเสิรฐ เลขานุการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าทีม เกษตรกร “ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน" ไปเยี่ยมเกษตรกรผู้นำแห่งยุค อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากประธานชมรมฯเยี่ยมผู้นำแห่งยุคฯ ณ หมู่ ๓ บ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี นายนิยม เจริญ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนอุบลราชธานี ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรจากมูลนิธิรักไทยจาก อ.ม่วงสามสิบ อ.น้ำยืน อ.ตระการพืชผล จำนวน ๓๐ คน มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวอีสานเกษตรอินทรีย์ (หอมสามกอ และ โสมาลี ) รวมทั้งเคล็ดลับการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกให้ประสบความสำเร็จ เลยได้โอกาสทราบพันธุ์ข้าว "หอมสามกอ" พันธุ์ข้าวไทยที่มีน้ำตาลไม่มาก คนเป็นเบาหวานก็รับประทานได้ ซึ่งคุณนิยม เจริญอนุรักษ์ไว้เพื่อแจกจ่ายและจำหน่ายเพื่อไปทำพันธุ์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved