ชมรมฯ อุบลราชธานี จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมฯ

    เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมคณะวิทยากรของชมรมฯ ประกอบด้วย นางมุกดา วงศ์ไพเสริฐ เลขานุการชมรมฯและผู้นำแห่งยุคฯรุ่น ๑  นายวิรัช ปวะภูโต อตีดเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ เชี่ยวชาญเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดใช้ที่บ้านประสบผลสำเร็จ ร้อยโทวีระ จันทร์ชื่น  ข้าราชการบำนาญเกษตรกรดีเด่นรายได้ ปีละ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาททำเกษตรแบบผสมผสาน พืชผัก ไม้ผล และเลี้ยงปลา เชี่ยวการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง  นายศราวุธ ตรีอินทร์ทอง จากนักวิศวกรโทรคมนาคม ผันตัวเองมาเป็นเกษตรการยุค ๔.๐ ปลูก แปรรูป และเกษตรท่องเที่ยว ๓ ปี มีรายได้ ๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ให้ความรู้กับสมาชิกใหม่อำเภอดอนมดแดง จำนวน ๖๐ คน โดยมี นางอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาตามอัธยาศัยพร้อมคณะครูจำนวน ๑๕ คนเข้าร่วมอบรมด้วย  การอบรมครั้งนี้สมาชิกห้อข้าวและอาหารมาร่วมรับประทาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved