ชมรมฯ อำนาจเจริญ ติดตามการผลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้แทนมอบทุนเสริมสร้างผู้นำแห่งยุคฯ

        เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๒.๒๗-๑๕.๐๐ น. นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมนายวิทูร หาทอง รองประธาน นายสีเขียวพร สีหะวงศ์เหรัญญิก นางสำเนียง แก้วขวัญ ผู้ช่วยเหรัญญิก นายสุรพงษ์ นวลตา  ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอปทุมราชวงศา และนางสาวเนาวรัตน์ โพธารินทร์ ผู้นำแห่งยุคฯรุ่นที่ ๑ เดินทางไป​ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ  นายพงษ์ศิริ จันมทร์ดี ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาป่าแซง  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved