ชมรมฯ อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

    เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม จำนวน  ๑๗ ราย ณ ห้องประชุม ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๙ น. โดยมี สาระสำคัญ การประชุมได้แก่ ๑. ผลการดำ เนินกิจกรรม ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ๒. การ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ๓.การอบรมวิชาชีพ แก่สมาชิกชมรมฯ ๔.การศึกษาดูงาน ของชมรมฯ ๕.เตรียมการมอบเสื้อสัญลักษณ์ ของชมรมฯ ทั้งนี้ การดำเนินการประชุม บรรลุเป้าหมาย ตามเจตนารมณ์ ทุกประการ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved