ชมรมฯ สงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

              เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธาน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ ณ ที่ทำการชมรมฯ อ.หาดใหญ่ เพื่อแนะนำคณะกรรมการทุกคน ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมชี้แจงแผนปฏิบัติภารกิจของชมรมฯ ปี ๒๕๖๑

              บทบาทภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการร่วมเสนอแนวคิดความต้องการของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม กิจกรรมพบปะสมาชิก/อบรมวิชาชีพ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปฏิบัติภารกิจของชมรมฯ ผู้เข้าประชุมประกอบ ด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ แกนนำฯ ๑๔ อำเภอ รวม ๕๐ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved