ชมรมฯ ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

       เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมชุมชนบ้านข้องเหล็ก และบ้านสร้างบาก ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยการพัฒนา ปรับสภาพพื้นที่เพื่อทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเตรียมการทำการเกษตรผสมผสานอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved