ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ขุขันธ์

    เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่หอประชุมโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ผู้เข้ารับมอบเสื้อฯ ได้แก่ สมาชิกเยาวชนชมรมคนรักในหลวงโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนบ้านสะเดาใหญ่ ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ โดยมีนายลือชัย พิเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗๐ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved