ชมรมฯ ลำพูน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ทองหทัย

            เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๗ คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ทองหทัย ตำบลนายาง อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี มีพลตรีสมปอง พราหมณี เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ ศาสตร์ของพระราชา โดยวิทยากร วิทยากรพิเศษ ดร.เจริญวิทย์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved