ชมรมฯ ลำปาง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมในโครงการ “ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน”


      เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมในโครงการ "ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน" รุ่นที่ ๑ เครือข่ายภาคเหนือ ซึ่งมารวมตัวกันที่จังหวัดลำปาง โดยมี อ.จรูญ รักนิยม ผู้นำแห่งยุคจังหวัดลำปางและชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปางเป็นผู้จัดการสัมมนาฯ


      การสัมมนาครั้งนี้จัดกันที่ห้องประชุมชั้น ๔ ของเทศบาลนครลำปาง เริ่มต้นด้วยผู้นำแห่งยุคจากหลายจังหวัดภาคเหนือได้ออกมานำเสนอ เล่าสู่กันฟังว่าหลังจากสำเร็จการอบรมไปแล้วได้น้อมนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และ "ศาสตร์พระราชา" ไป "คิด-ทำ-นำ-เปลี่ยน" อย่างไรกันบ้างทั้งในระดับครัวเรือน การสร้างเครือข่าย และการขยายผลสู่ชุมชน


      โอกาสนี้ พันโทอรุณ สิงหพงษ์ ผู้นำแห่งยุคจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มอบเอกสารประกอบการสร้างองค์ความรู้ เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนี้ปลูกผักผลไม้ถวายในหลวง" ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา เอกสารชุดนี้นับเป็นการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


      จากนั้นก็เดินทางลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรม "เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ร่วมมือ ลงแรง" กับฐานเรียนรู้ ๓ ฐาน นำโดย อ.จรูญ รักนิยม และเกษตรกรต้นแบบในชุมชน ประกอบด้วย


ฐานที่ ๑ การจัดการน้ำด้วยระบบฝาย แก้มลิง และการวางผังฟาร์ม

ฐานที่ ๒ แปลงผักเปลี่ยนชีวิต

ฐานที่ ๓ สวนเกษตรผสมผสานแบบทฤษฎีใหม่


      และหารือร่วมกันถึง "ทิศทางการขับเคลื่อนงาน การขยายผล" ในเรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของชุมชน / การทำวิสาหกิจชุมชน / การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำแห่งยุค ระดับภาค เพื่อต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น


      น่ายินดีที่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เกิดจากการริเริ่มกันเองของผู้นำแห่งยุคเครือข่ายภาคเหนือ ทั้งการเดินทางและที่พัก การบริหารจัดการงานสัมมนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารด้วยบรรยากาศแบบ "พริกบ้านเหนือ เกลือบ้านใต้" ล้วนขับเคลื่อนกันเอง โดยมีทีมงานของมูลนิธิบุคคลพอเพียงไปร่วมรับฟังและเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติมเท่านั้น จึงนับได้ว่าความเคลื่อนไหวของผู้นำแห่งยุคเครือข่ายภาคเหนือในครั้งนี้เป็นการ "ระเบิดจากข้างใน" อย่างแท้จริง


ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved