ชมรมฯ ลพบุรี ร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์และเติมเต็มความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกพลเรือน”

       เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นายสมส่วน บูรณพงษ์ ผอ.รพสต.ห้วยขุนราม ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์และเติมเต็มความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างจิตสำนึกพลเรือน" เน้นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล/การเมืองการปกครอง, สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีและสนับสนุน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนขุนรามวิทยา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved