ชมรมฯ ลพบุรี จัดประชุมสัญจร

         เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี อ.ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจากว่าที่ ร้อยตรี นายทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ที่ปรึกษาชมรมฯ ได้เข้าร่วม ตลอดการประชุมพร้อมแกนนำชุมชน โดยมีวาระการประชุมตาม "โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สร้างสรรค์งานแผ่นดิน" เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน นำไปขยายผลสู่การสร้างชุมชนพอเพียงอย่างเป็นรูปประธรรมพร้อมกับสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย ของภาคประชาชนในการแสดงความสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันนี้คณะกรรมการชมรมได้เยี่ยมชื่นชมให้กำลังใจบุคคลพอเพียง "ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน" ๒ ท่าน คือคุณน้อยเจ้าของ "ไร่แสนรัก" และคุณบัวผินเจ้าของ "ไร่พึ่งรัก" นำชมผลงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรพร้อมเยี่ยมชมแปลงเกษตรปลอดสารพิษ แบบเกษตรอินทรีย์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นักเรียน-นักศึกษา

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved