ชมรมฯ ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

       เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี อ.ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมฯพร้อมด้วย ว่าที่ รต.นายทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ที่ปรึกษาชมรมฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมคนรักในหลวงชุดใหม่ ทำหน้าที่ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ พร้อมวางวางแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ อย่างมีขั้นตอนให้สอดคล้อง กับแผนดำเนินการส่วนกลางและมีการมอบหมวกตราสัญลักษณ์ มอบให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาทุกๆคน ณ ห้องประชุม บริหารจัดการน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved