ชมรมฯ ลพบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ

        เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี การบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และการปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรีครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท ลพบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved