ชมรมฯ นครศรีธรรมราช เดินทางศึกษาดูงาน “90 ตารางเมตร ครัวครบสยบการซื้อ” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางศึกษาดูงาน "90 ตารางเมตร ครัวครบสยบการซื้อ" ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกิจกรรมลดรายจ่าย รูปแบบ CR-Model ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยบ้านไชยรัตน์ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านของอาจารย์ชาญณรงค์ ไชยรัตน์ ซึ่งเป็นผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ได้นำศาสตร์พระราชา ถ่ายทอดสู่เยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญยิ่งที่จะถ่ายทอดแนวคิดสู่สังคมอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไปในอนาคต


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved