ชมรมฯ ตาก เป็นวิทยากรให้กับโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี

            เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์พินิจ อำพันธุ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก เป็นวิทยากรให้กับโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

             โดยวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุม อบต.วังหิน ในวันที่ ๑๖-๑๗ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางทัศนีย์ นะวะแก้ว รองนายก อบต.วังหินเป็นประธานในพิธี และได้ร่วมกับนายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์ ปลัด อบต.วังหิน มอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นตำบลวังหิน จำนวน ๑๓ คน ณ ห้องประชุม อบต.วังหิน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved