ชมรมฯ ตาก บรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย ในมุมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

              เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก รับเชิญจากนางปัทมา อุมวะนะ ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สมาชิกชมรมฯ ให้บรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย ในมุมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้นแบบของเยาวชนไทยในด้านของความกตัญญู ความมีคุณธรรม ความกล้าหาญ ความอดทน ความมานะพยายาม ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับเด็กนักเรียนให้กับนักเรียนชั้น ป.๔/๑ จำนวน ๓๒ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved