ชมรมฯ ขอนแก่น จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.อุบลรัตน์

   เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมกรรมการ และผู้ประสานงานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้สมาชิกชมรมฯ พื้นที่อำเภออุบลรัตน์ จำนวน ๑๐๐ คน โดยนายถาวร สรรสมบัติ และนางเจียรนัย ราชธา ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานพิธี และได้บรรยายให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ ๙ และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำปลาหลาย ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved