ชมรมฯ กำแพงเพชร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ณ อ.โกสัมพีนคร            เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา โดยมีนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๙๓ คน

              มีสิบตรีกอบสุข สิงห์แรง เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม จ.กำแพงเพชร ที่ได้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และนางรจนา เพชรรัตน์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ได้เล่าถึงอดีตจากการมีหนี้สินกว่า ๓ ล้านบาท จนเกือบฆ่าตัวตาย เมื่อได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ก็สามารถปลดหนี้สินได้หมด และมีชีวิตที่เป็นสุขอยู่อย่างพอเพียง จึงจัดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved